OФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ С ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ТВЪРДИ БИОГОРИВА И КОМПОСТ е създадена през 2013 г. и разполага с нова модерна апаратура, аналог на съвременните европейски лаборатории в рамките на проект „Създаване на офис за технологичен трансфер на знания за качеството на твърдите биогорива“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013.
 
МИСИЯTA:
- Анализиране, окачествяване и сертифициране на твърди биогорива и компост.
- Насърчаване процесите за оползотво-ряване и управление на биоразгради-мите отпадъци и създаване на система за осигуряване качеството на компоста.
- Подпомагане процеса на внедряване на иновативни технологии и практики за оползотворяване на биоотпадъците от селскостопанската дейност.
- Разпростраяване на резултатите от изследователската дейностна лабора-торията с цел повишаване на информи-раността на заинтересованите страни.
- Подкрепа за разширяване на пазара на твърдите биогорива и инсталиране на високоефективни съоръжения за изгарянето им.
 
 

.

Събития

Предишният месец Юли 2017 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31
Developed By The Best Design.ir