OФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ С ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ТВЪРДИ БИОГОРИВА И КОМПОСТ е създадена през 2013 г. и разполага с нова модерна апаратура, аналог на съвременните европейски лаборатории в рамките на проект „Създаване на офис за технологичен трансфер на знания за качеството на твърдите биогорива“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013.
 
МИСИЯTA:
- Анализиране, окачествяване и сертифициране на твърди биогорива и компост.
- Насърчаване процесите за оползотво-ряване и управление на биоразгради-мите отпадъци и създаване на система за осигуряване качеството на компоста.
- Подпомагане процеса на внедряване на иновативни технологии и практики за оползотворяване на биоотпадъците от селскостопанската дейност.
- Разпростраяване на резултатите от изследователската дейностна лабора-торията с цел повишаване на информи-раността на заинтересованите страни.
- Подкрепа за разширяване на пазара на твърдите биогорива и инсталиране на високоефективни съоръжения за изгарянето им.
 
 

.

Събития

Предишният месец Септември 2017 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Developed By The Best Design.ir