КЛЪСТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МОБИЛНОСТТА И ТРАНСПОРТАПроект MOVE цели да промени нагласите на месните власти, компаниите и обществото относно управлението на мобилността. Той се насочи към убеждаване на участващите местни власти в използване на по-малко енергийно интензивен транспорт с цел намаляване на консумацията на гориво и излъчените парникови газове.Във всяка страна-партньор по рпоекта беше създадена Виртуална Агенция по Мобилността, която да служи на общността като информационен център, свързан с местните власти. Това звено служи и като оценител на въглеродните емисии, които са спестени вследствие дейността му.С какво допринесе MOVE? MOVE създаде канал за обмен на информация и познания. Раазгледаните добри практики и методики спомогнаха в хода на проекта и дадоха основа за извеждане на индикатори за енергийна ефективност в транспорта. Създаването на аналогични мобилни агенции ще допринесе за иновативното развитие на регионите.Партньори:
Energy Agency for Southeast Sweden, Швеция
Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt by, Германия
Klimatshutzagentur Region Hannover GmbH, Германия
Tipperary Energy Agency Ltd., Ирландия
Energy Centre Bratislava, Словакия
EVE-Ente Vasco de la Energia, Испания
Energy Agency of Plovdiv, България
Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Ambientale della Provincia di Chieti, Италия
Проект eTream създаде 9 модула в областта на устойчивия транспорт, мобилността и алтернативните горива. Те са оформени като самостоятелни или цялостни обучителни модули за местни власти, транспортни експерти, експерти по енергийна ефективнст, мобилни мениджъри.Енергийна Агенция - Пловдив предоставя обучение и подкрепа за заинтересовани лица в рамките на тези модули. Съдържанието им е:

 • 1. Въведение. Основи на мобилността и енергията
 • 2. Стил на шофиране и механизми в автомобила
 • 3. Алтернативни горива и превозни средства
 • 4. Производство и използване на биогорива
 • 5. Управление на мобилността за общини
 • 6. Управление на мобилността за училища
 • 7. Управление на мобилността за фирми и институции
 • 8. Управление на потреблението
 • 9. Маркетинг на мобилността

Проктът TRENDY TRAVEL показа емоционалната и привлекателна страна на транспорта, който може да удовлетвори емоционалните нужди на пътуващите и така да предизвика промяна на транспортното поведение и мислене, да допринесе за намаляване на парниковите емисии, замърсяването на въздуха и намаляване на транспортните разходи. Емоционалните подходи към ежедневно пътуващите на Енергийна Агенция - Пловдив бяха:

 • 1. Споделяне на истории: интересните разкази завладяват слушателите и зрителите;
 • 2. Събития, които се превръщат в традиция: велосипедните събития през цялата година;
 • 3. Подобряване на имиджа на придвижването с велосипед: дори там, където то не е добре развито;
 • 4. Разкош за окото: артистичен дизайн за устойчивия транспорт;
 • 5. Към родителите: децата възпитават родителите си да се придвижват по-разумно - пеш, с велосипед, споделно пътуване.

Прочетете...
20 добри причини да се придвижваме с велосипед

Гледайте клиповете, заснети от Енергийна Агенция - Пловдив за популяризиране на придвижването с велосипед:
Скокни на велосипед
Без бариери за велосипеда
Щастлива двойка 1
Щастлива двойка 2
Направи път за велосипеда
Приключения на велосипедПартньори:

 • 1. Cork City Council
 • 2. Verein Grazer Modellschule Modellschule
 • 3. Energy Agency in Aarhus
 • 4. Forschungsgesellschaft Mobilität - Austrian Mobility Research
 • 5. Szechenyi Istvan University Gyoer
 • 6. Energy Agency of Plovdiv
 • 7. NS Nederlandse Spoorwegen
 • 8. Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige
 • 9. City of Martin
 • 10. Vilnius Health City Bureau
За повече информация, посетете сайта на проект TrendyTravel: http://www.trendy-travel.eu/


ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЕНИ ПЪТУВАНИЯЕнергийна Агенция - Пловдив проведе проучване за въвеждане на услуга за "споделено пътуване" и подпомогна нейното развитие като разви и популяризира сайта 3na100.com. Части от проучването можете да прочетете на тази страница.Проучването се съсредоточи върху транспортното поведение, нагласите към алтернативните начини на придвижване и готовността да се използва услуга "споделено пътуване".

Проучването беше проведето през юни-юли 2008 сред 135 ежедневно пътуващи граждани на град София: 24 бяха от големи компании, 97 от 2 изследователски института и 14 от свободни професии. Около 52% от служителите имаха фиксирано работно време, 24% - гъвкаво работно време и 25% - на смени. 43% от участниците попълниха проучването електронно, а 57% на хартиено копие.1. Транспортни навици при пътуване от/до работното място:

 • - 29% се придвижват пеш
 • - 13% се придвижват с велосипед
 • - 29% използват обществения транспорт, като с метро са 5%, с трамвай са 20-24%, с тролей 13-14%, с автобус са 30-40% и с ван са 3,5%.
 • - 27% пътуват самостоятелно с личен автомобил
 • - 2% споделят пътуването си

В 80 % от случаите пътващите с обществен транспорт не използват друг начин на придвижване. В 28 % от случаите те използват карта или предплатени билети. Всички отговорили споделят, че има автобусна спирка до дома им, но една трета споделят, че общественият транспорт е неудобен, скъп и неподдържан. 27% от работещите шофират всеки ден до работното си място, като 75% от тях пътуват самостоятелно. 86% паркират в служебен паркинг и никога не използват автомобила си през обедната почивка. Основните проблеми при придвижването са трафика (33%), бавния обществен транспорт (50%), както и неудобните спирки, лошата инфраструктура и цените на паркингите.2. Фактори, които повлияват начина на придвижване от/до работното място 63% от отговорилите твърдят, че основният им мотив е работното време. Тези, които пътуват с личен автомобил, отбелязват и неудобния обществен транспорт и страничните си задължения (пазаруване, вземане на децата от детска градина или училище, др.). Около 70% използват своя начин на придвижване всеки ден.3. Удовлетворение от начина на придвижване 43% от отговорилите са готови да променят своето транспортно поведение, ако имат по-добра алтернатива. 63% от пътуващите с обществен транспорт биха променили своя начина на пътуване, защото е бавен, скъп, стресиращ, замърсяващ и опасен.4. Потенциал за въвеждане на алтернативни начини на придвижване и подобряване на настоящата обстановка

 • - 30% за подобряване на обществения транспорт
 • - 16% за въвеждане на придвижване с велосипед
 • - 15% за подобряване на пешеходната мрежа
 • - 22% за ввъвеждане на споделено пътуване
 • - 17% за намаляване на нуждата от пътувания


5. Поведение, нужди и ежедневни желания за шофиращите 29% от ежедневните пътувания могат да се осъществят като "споделено пътуване" - 43% от пътуващите до работното си място биха променили транспортното си поведение, 14% биха участвали в споделено пътуване, 29% биха предпочели да не шофират ежедневно, а да се сменят с друг шофьор. При лоши климатични условия, 57% от запитаните казват, че ще използват "споделено пътуване".


6. Екологична рамка Като се има предвид желанието на запитаните да използват услугата "споделено пътуване", може да се оцени, че 14% от ежедневно шофиращите биха променили транспортните си навици. В числа това означава:

 • - Самостоятелни споделени пътувани (брой/ден): 153 740
 • - "Изпарени" автомобили (брой/ден): 21 520
 • - Спестени км (км/ден): 301 280
 • - Спестени км (км/год): 81 345 600
 • - Спестено гориво (т/год): 5 690
 • - Емисии СО2 (т/год): 14 980


За повече информация, посетете сайта на п роект Pro.Motion: http://www.iee-promotion.eu/


Проектът БАМБИНИ допринесе за постигане на енергийните цели и политики на Европейската общност като насърчи устойчивата промяна в транспортното поведение: отдалечаване от личния автомобил и приближаване към чист и енергийно ефективен транспорт чрез въздействие върху децата още от най-ранна възраст (0 - 6 год.) и на техните родители. За да се противодейства на ранната социализация в полза на автомобилния транспорт, е важно да се въздейства на децата от най-ранна възраст - на етапа, когато се формират най-важните поведенчески параметри. В рамките на БАМБИНИ бяха разработени играчки и продукти за деца, фокусирани върху устойчивите начини за придвижване (за тестване в детски заведения - виж също РП3/прилагане), приобщаване на местните власти и общини, местни енергийни агенции и детски учители към темите на БАМБИНИ и промяна в тяхното мислене.


По-конкретно за:

 • - Мотивиране на индустриите да произвеждат стоки за деца (играчки и книжки с картинки), изобразяващи енергоефективни средства за транспорт ;
 • - Популяризиране използването на алтернативни начини за придвижване като ходене, каране на велосипед и ползване на обществен транспорт вместо автомобил в курсовете за бъдещи родители.;
 • - Мотивиране на родителите да водят децата си в детските заведения без автомобил.;
 • - Създаване на специфични мотивиращи програми за децата в детските ясли и градини, насърчаващи ходенето и карането на велосипед чрез приказки, ритуали, игри и различни схеми.;
 • - Включване на темите и схемите на БАМБИНИ в тренинг курсовете и обучението на педагози и бъдещи специалисти.;
 • - Разработване на процедури и пилотни проекти, позволяващи преобразуването на улици и площади в улици за игра и зони с намалено движение.

Енергийна Агенция - Пловдив създаде продукти за деца и техните родители, чиято основна цел е ранното възпитание в унисон с устойчивото развитие и по-слабата привързаност към автомобила като начин на живот. Прочетете... Брошура за майки на велосипед с дете Ръководство "Улица за игра" Чуйте... Детска песничка "Хайде, тате" Свалете забавни игри за детето си... Игра "Бамбо велосипедист" Илюстрации за оцветяване от "Веломаратон" - 1, 2, 3 В електронния магазин на Енергийна Агенция - Пловдив можете да закупите детските книжки "Бамбо Велосипедист" и "Веломаратон". Прочетете статия от Книжанка за "Веломаратон" и разгледайте илюстрации от книжката тук.

За повече информация, посетете сайта на проект БАМБИНИ: http://www.mobile-bambini.eu/


ENERQI: Eлектронна платформа за мониторинг на качеството на транспортните услуги e проект на програмата „Интелигентна енергия - Европа“ за подобряване на обществения транспорт като изследва мнението на потребителите му чрез иновативен инструмент за мониторинг на качеството на транспортните услуги. Той е разработен от 13 европейски организации и тестван от 8 европейски транспортни оператора от 2010г до 2013г. Резултатите от проучванията бяха използвани при подобряване на привлекателността и качеството на транспортните услуги и привличане на нови потребители.

Енергийна Агенция – Пловдив и ХебросБус тестваха ENERQI в град Пловдив и успяха да съберат 235 наблюдателя и 2528 въпросника, от които изведоха 12 мерки за подобряване на обществения транспорт описани в 4 доклада.При прилагане на инструмента се наблюдаваше непрекъснато повишаване на удовлетворението, а въвеждането на нови въпроси позволи въвеждане на нови услуги, които да отговарят на нуждите на потребителите.

Електронната платформа за мониторинг на качеството на транспортните услуги в реално време е достъпна за транспортните оператори в България. Повече за нея можете да прочетете в Брошура за системата за мониторинг на качеството на услугите в обществения транспорт ENERQI. Енергийна Агенция – Пловдив осигурява достъп до нея и дава насоки при извършване на анализ на данните. За да заявите желание за акаунт, с който да я ползване, моля, свържете се с нас или с координатора на ENERQI:

Ина Карова, Енергийна Агенция - Пловдив
бул. Руски 139, ет. 4, офис 402
тел: 032/ 62 57 54
мобилен: 0893 558 651
факс: 032/ 62 57 54
e-mail: ina.karova@eap-save.dir.bg


Цели
Основна цел на ENERQI е повишаване удовлетворението на потребителите от обществения транспорт чрез въвеждане на подобрения. ENERQI създаде платформа, чрез която редовните потребители на транспорта могат да заявяват своето удовлетворение от пътуването си. Данните от постъпилите мнения се обработват и анализират и се представят в доклад, който прави преглед на силните и слаби страни на транспортната услуга и предлага подобрения.

Резултати
В Пловдив данните от въпросниците разкриха силно неудовлетворение от информацията на спирките и автобусите и безопасността на автобусните спирки и съоръжения. Същевременно потребителите са изявили удовлетворение от професионализма и отношението на персонала на ХебросБус.Мерките, които са предприети благодарение на анализите на ENERQI са:Включване на SMS – услуга за таксуване Обучение за работа с рампите за хора с намалена мобилност Включване на интернет в автобусите Информация за маршрутите и спирките в автобусите Оптимизиране на маршрутите Цялостно обновяване на спирките, поставяне на карти на маршрутите и допълване на съпровождащата -инфраструктураЗа повече информация, посетете сайта на проект ENERQI: http://enerqi-online.eu/


Проектът МоМа.BIZ (Управление на мобилността в бизнес и индустриални зони) на програмата „Интелигентна Енергия - Европа“ постави предизвикателство пред пет бизнес и индустриални зони в Европа да съставят собствен план за мобилност, да обучат своите служители и да реализират мерки за намаляване на трафика и въвеждане на устойчиви превозни средства на територията си. Идеята на MoMa.BIZ е свързана със затрудненото придвижване от/до бизнес и индустриалните зони поради тяхната отдалеченост от градовете. Така автомобилът става единствено средство за придвижване на служителите в бизнес или индустриалната зона. Проектът MoMa.BIZ спомага за решаването на този проблем и намаляването на индивидуалните пътувания с личен автомобил и намаляването на парниковите газове.

MoMa.BIZ създаде инструмент за оценка и етикетиране на транспортната обстановка във всяка зона и съответните ръководства за повлияване проблемите, наречени Кутии с решения. Етикетът се издава като Зелен сертификат за транспорт и мобилност, с осем категории – пешеходство, придвижване с велосипед, обществен транспорт, споделено пътуване, наем на автомобил, намаляване на трафика, придвижване за хора с намалена мобилност, транспортни кампании.

В България, КЦМ и Енергийна Агенция – Пловдив реализираха MoMa.BIZ. Екипът им от транспортни експерти осъществи проучване на пътническото поведение на служителите в комбината. Въз основа на резултатите от проучването и оценката на транспорта, направена с инструмента MoMa.BIZ беше създадена първата в България „Стратегия и план за действие за подобряване на транспорт за служители“, която включи осем мерки за подобряване на транспорт на работниците. Бяха реализирани мерки за популяризиране на алтернативните начини на придвижване сред работниците, редовни статии в бюлетина за хода на MoMa.BIZ, обучение за транспортни специалист, карта за управление на паркинга, обновяване на табелите на ведомствения транспорт. В резултат от базовата линия на транспортен клас C, КЦМ премина в транспортен клас A. Стратегията и планът на КЦМ продължават да се обновяват и изпълняват с целта непрекъснато да води до подобрения в удобството за пътуващите и да достигне най-високия транспортен клас - А+++.

Можете да гледате репортаж от КЦМ преди да бъде приложен плана за подобряване на транспорта и част от церемонията по награждаване на КЦМ със Зелен Сертификат за транспорт и мобилност, година след реализирането на плана.

Цели


Проектът MoMa.BIZ цели намаляване на индивидуалните пътувания от дома до работното място с личен автомобил, задръстванията, инцидентите, замърсяването на въздуха. Той създаде система за обективна оценка на транспортната ситуация в дадена бизнес и индустриална зона. Moжете да я тествате на сайта на проект MoMa.BIZ: http://moma.biz/bg/labelling/data-entry


Резултати
Системата за Зелени Етикети за Транспорт и Мобилност на MoMa.BIZ
Брошура за обществения транспорт
Брошура за популяризиране на споделеното пътуване


Прочетете повече за успеха на Енергийна Агенция – Пловдив и Комбинат за цветни метали:

 • Бюлетин 1
 • Бюлетин 2
 • Бюлетин 3
 • Бюлетин 4

Зелени решения за транспорта и мобилността в бизнеса
 • 1. Въведение
 • 2. Придвижване с велосипед
 • 3. Придвижване пеш
 • 4. Обществен транспорт
 • 5. Споделено пътуване
 • 6. Наемане на автомобил за споделено пътуване
 • 7. Управление на трафика
 • 8. Транспорт за хора с намалена мобилност
 • 9. Управление на мобилността
 • 10. Маркетинг и популяризиране на мобилността

За повече информация, посетете сайта на проект MoMa.BIZ: http://moma.biz


Transport Learning е общоевропейски проект, финансиран от програмата Интелигентна Енергия Европа. Проектът цели да повиши знанията на общински служители и на такива от енергийни агенции и други професионални организации в транспортния сектор по проблемите на устойчивото придвижване в градска среда. За целта са разработени осем модула на обучение, всеки от които трае два дни и които са комбинирани в четири блока на обучение (всеки блок се състои от два модула). Модулите са разработени от европейски експерти по мобилност и транспорт и ще бъдат преподавани от самите експерти като за целта ще бъде осигурен превод. Целевите групи на обученията са транспортни оператори, общински служители и такива от енергийни агенции и други професионални организации в транспортния сектор. Ще бъде предоставена възможност да бъдат съставени двойки от един служител от община и един от професионална организация, които могат да работят по изпълнението на мини-проект като част от обученията. Целта е да се създадат дълготрайни партньорства между общини, енергийни агенции и професионални организации за реализирането на инициативи, свързани с устойчивото придвижване в градска среда.

Мини-проектите представляват малки проекти, които могат да се изпълнят в срок от една седмица до пет месеца и целят практическото приложение на наученото в обученията, както и създаването на условия за взаимопомощ между транспортни оператори, общини, енергийни агенции и професионални организации. Условието е мини-проектите да допринесат до спестявания на енергия/гориво и/или промяна на поведението от гледна точка на методи на придвижване (преминаване или улесняване на използването на устойчиви методи на придвижване – обществен транспорт, велосипед, пешеходство). Мини-проектите могат да допълват или да бъдат част от работата (съществуващ проект/задача) на хората, които ги изпълняват. В същността си тези проекти наистина са „мини“. Примери за проекти от други държави са: информационна кампания за ползите от използването на градския транспорт, график на автобуси, промяна на функцията на едно място за паркиране за 1 седмица (в място за игра, място за паркиране на велосипеди, т.н.). Това не са проекти, които изискват толкова големи усилия и може да са част от работата. Мини-проектите не са задължителни за всеки участник, но всеки участник се насърчава да извърши такива. При успешното завършване на мини-проект, участниците, които са били замесени в реализацията му и които са преминали обученията, получават сертификат от Техническия Университет – Дрезден. Те също могат да спечелят посещение в Болзано (Италия) или Грац (Австрия), ако проектът им е идентифициран като особено новаторски, оригинален и с голям ефект.

Енергийна Агенция - Пловдив организира обучения по TransportLearning, условията за които можете да прочетете в секция Обучения.

За повече информация, посетете сайта на проект TransportLearning: http://transportlearning.net/index.php?id=6


CycleLogistics е проект, който цели популяризирането на използването на велосипеди за пренос на товари. Голяма част от товарите, които пренасяме в ежедневието си, са малки по обем и се доставят на кратки разстояния. Следователно, за транспортирането им от едно място на друго не е наложителен автомобилен транспорт. CycleLogistics ще използва опита на логистични компании, ще разгледа политики, които стимулират колоезденето и ще предостави добри практики от цяла Европа, за да окуражи използването на велосипеди в преноса на товари. В рамките на проекта ще се проведат кампании за стимулирането на използването на товарни колела от частни лица, бизнеси и общински услуги. В град Пловдив Енергийна Агенция—Пловдив ще работи с общината за внедряването на товарни велосипеди в общински услуги. Ще се направи опит използването на велосипеди за извършването на различни общински услуги да се интегрира в дългосрочни политики на общината. Също така, ще се стартира комуникация с бизнеси, които биха могли да използват товарни велосипеди в работата си. В проекта е предвидена и кампания “Пазарувай с Колело”, която цели да стимулира гражданите да транспортират покупките си от магазина до къщите си като използват товарни велосипеди. Товарните велосипеди ще бъдат предоставяни безплатно за определен пробен период на проявилите интерес. По този начин заинтересованите лица ще имат възможност да опитат да пренасят товари с велосипеди и да сравнят това с използването на автомобилен транспорт за същата цел.


Цели

Популяризиране на велосипеда като средство за пренос на товари. Подобряване на информираността за ползите от използването на велосипеди за пренос на товари. Анализиране на възможността някои общински услуги да бъдат извършвани чрез товарни велосипеди. Изместването на автомобила като основно средство за пренос на малки, лични товари на кратки разстояния. Предоставянето на изчерпателна информация на потребителите относно всички аспекти на вело-логистиката.Велосипедите на CycleLogistics

За повече информация, посетете сайта на CycleLogistics: http://cyclelogistics.eu


Mоби е проект на програмата „Интелигентна енергия - Европа“, който промотира и стимулира устойчивото придвижване сред работещи. Всеки може да се състезава самостоятелно или в отбор със свои колеги и приятели.

Електронна платформа позволява ежедневно играчите да записват по какъв начин са се придвижвали и да виждат изчислени спестени разходи, гориво емисии и дори калории. „Треньор“ на играчите е Моби, който им дава съвети и ги насърчава в състезанието. В платформата са включени придвижване с велосипед, обществен транспорт, споделено пътуване, или пеш. Така всяко едно от тях се точкува, като по-зелените получават повече точки.

Състезателният принцип на играта „Моби“ е с доказан резултат от тестването й в Айндховен (Холандия), където са реализирани следните спестявания: спестено гориво за 4000€, 22% по-малко пътувания с автомобил в пиковите часове, спестени 4т CO2, и изгорени 122000 калории. Мотото на Моби е „За всеки 5 работни дни, 1 ден се придвижвай разумно“.

В България ще се включат участници от община Пловдив, комбинат за цветни метали, Клъстер „Зелена синергия“ и неправителствени организации, които подкрепят интелигентното придвижване.

*При включване в играта „Моби“, получавате инструмент, с който можете да следите литрите спестено гориво, спестените разходи, изминатите километри и дори изгорените калории на играчите от вашето предприятие. Инструментът е изключително подходящ при изпълнение на корпоративни социални политики, свързани с опазване на околната среда.

Разгледайте презентацията за Moби

Цели
Основна цел на Моби е да насърчи работещите да пътуват разумно (с велосипед, с автобус, или чрез споделяне на пътуването си) като се състезават на интернет платформа. Резултатът, към който се стреми Моби е подобряване на пътуването на работещите и 20%-но намаляване на самостоятелните пътувания с автомобил.

Около 23 000 играчи
Спестени 684 т СО2
20%-но намаляване на самостоятелните пътувания с автомобил
Интернет платформа за запис на интелигентните пътувания
Цялостно промотиране на устойчиви начини на придвижване
Промоционален пакет материали за устойчивото придвижване


За повече информация, посетете сайта на проект Mobi: http://mobi-project.eu и http://ot5kum4.bg/

Можете да се включите в играта: facebook.com/play.mobi.game

НАШИ ПРИЯТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ:Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития

 • Image Енергийна Агенция - Пловдив подписа споразумение за сътрудничество с община Стамболийски

  Местните власти имат важна роля в осъществяването на енергийния преход и постигане на целите на ЕС за намаляване на енергийното потребление и вредните емисии, увеличаване дела на възобновяемата енергията, адаптиране и намаляване на въздействието върху климатичните промени. Прилагането на мерки за енергийна ефективност, подобряването на енергийните характеристики на сградите и интегрирането на възобновяеми източници в сградния фонд са сред ключовите цели в политиките за устойчивост на национално и местно ниво.  Повече
  Дата на публикуване:  17:12 | 04-07-2024
 • Image МултиХоум реализира срещи с бизнесите по сградно обновяване

  Над 80% от общия брой еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в България не отговарят на изискванията за минимални енергийни характеристики и за повечето от тях обновяването е наложителна стъпка. Високият процент жилищни сгради, за които обновяването е необходимост, е предизвикателство, но и възможност да се приложат мерки за енергийна ефективност в комбинация със сградно-интегрирани ВЕИ технологии. По този начин ще се постигне намалена консумация на енергия и по-ниски разходи, както и удължаване живота на сградите.  Повече
  Дата на публикуване:  15:36 | 28-06-2024
 • Image МултиХоум #OбновявамеЗаедно Трета партньорска среща

  Проектът МултиХоум, посветен на жилищното обновяване в област Пловдив, навлезе в своя осми работен месец като реализира редица от заложените цели за първото полугодие. Партньорите проведоха своята трета среща на 19 юни в Дом на културата "Борис Христов" Пловдив. В срещата участие взеха и Адриен Булие, старши съветник за проекти за финансиране на енергийна ефективност в изпълнителна агенция CINEA на Европейската комисия.  Повече
  Дата на публикуване:  18:04 | 21-06-2024

Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image

Вие се абонирахте успешно!