Бюлетини

В тази секция можете да разгледате бюлетините по проект на Енергийна Агенция - Пловдив.
Активно обучениеБюлетин 1


Бюлетин 2


Бюлетин 3


Бюлетин 4


Бюлетин 5


Бюлетин 6


eTreamMБюлетин 1


Бюлетин 2


Бюлетин 3

-Бюлетин 4-


Бюлетин 5


Бюлетин 6


InteractionБюлетин 1


Бюлетин 2


Бюлетин 3


InteractionБюлетин 1


Бюлетин 2


Бюлетин 3


Pro.MotionБюлетин 2


SQUAREБюлетин 1


Бюлетин 2


YEP!Бюлетин 1


Бюлетин 2


MoMa.BIZБюлетин 1


Бюлетин 2


Бюлетин 3


Бюлетин 4


AchieveБюлетин 1


Бюлетин 2


Бюлетин 3ИзданияЕнергийна Агенция - Пловдив издава и разпространява книжки издания. Някои от тях можете да разгледате тук и да закупите от нашия електронен магазин или да поръчате на контактите ни.

Детска книга "Веломаратон"
Автор и илюстрации: Мила Попнеделева - Генова
Издава и разпространява: Енергийна Агенция - Пловдив

Можете да прочете ревю за "Веломаратон" от Книжанка тук.
"Децата копират поведението на своя герой.
Ако той е на велосипед, то те също биха желали да карат велосипед.
Лесно е! Ето защо те ще заобичат Веломаратон", каза Гайс Стиверс, велосипедистът прекосил Европа и Африка.
Книжката "Веломаратон" можете да разгледате в галерията "Веломаратон".Детска книга "Бамбо Велосипедист"
Автор: Борко Бърборко
Илюстрации: Мила Попнеделева - Генова
Издава и разпространява: Енергийна Агенция - Пловдив

Можете да разгледате снимки от театралните представления "Бамбо Велосипедист" в проект БАМБИНИ.Обучителен пакет "Активно обучение"
Издава и разпространява: Енергийна Агенция - Пловдив

Обучителният пакет "Активно обучение" е одобрен от МОН и може да се прилага в часовете по "Човек и природа", "Човек и общество", СИП "Екология" и други свободно избираеми дисциплини за 1-6кл. Включва помагало за учителя, учебна тетрадка за ученика и пъстър постер за енергийното потребление.Книга "Електроенергетиката на България"
Автори: ст. н.с. Пламен Цветанов, инж. Георги Стоилов, н.с. физик Лияна Аджарова, н.с. инж. Теменуга Манойлова, ст. н.с. инж. Георги Босев
Разпространява: Енергийна Агенция - Пловдив

Книгата "Електроенергетиката на България" анализира енергопотребностите в България и представя основни сведения за съществуващите технологии.
Презентации


В тази секция можете да намерите презентации от наши конференции и други събития:IX Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА): "Устойчиво енергийно развитие и преход към зелена икономика"


X Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА): "Интелигентни региони - устойчиво енергийно управление и биоенергетика от отпадъци"


XI Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА): "Интелигентни региони - енергия, околна среда и климат"


Документи
Закон за енергетиката (ЗЕ)

Energy Act

Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ)

Документи като Национални планове за действие по ЕЕ, Наредби към ЗЕЕ, Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.

Energy Efficiency Act

Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Energy from Renewable Sources Act

Енергийна стратегия на Р България до 2020 г.

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г.

Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г. София, юни

The Energy Strategy of the Republic of Bulgaria till 2020

Текущо състояние на енергийния сектор: 28 май 2013: Констатации на Европейската комисия и Световната банка за българския енергиен сектор - Презентация на Световната банка, констатации и препоръки на ЕК.

Доклад за състоянието на енергетиката в Република България за периода 2009 – юни 2013 г.

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия отвъзобновяеми източници, определяща целта за дял от 20 % на възобновяемитеенергии в общото потребление на енергия по държави членки. Директивата е траспонирана в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (юни 2010 г.), който обхваща периода 2010 - 2020 г. и поставя цели за производството на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г.

Директива 2003/87/ЕО, както е изменена с Директива 2009/29/ЕО, в която сепреразглежда схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) чрез определяне на тавани заемисиите и хармонизиране на разпределянето на квоти за дружествата.

Към момента (септември 2013 г.), изпълнението на изискванията по тези Директиви се осъществява основно според Закона за опазване на околната среда, както и по Закона за енергетиката, Закона за енергийната ефективност и др. От 2012 г. в Парламента се внасят версии на проект за Закон за ограничаване на изменението на климата (последната версия на този законопроект от август 2013 г.)

Решение № 406/2009/EC (Решение за поделяне на усилието), което определяцели по държави членки за намаляване на емисиите на ПГ в секторите, коитоне са включени в СТЕ.

Изпълнението на задълженията по това Решение се предвижда да се регламентира в проекта за Закон за ограничаване на изменението на климата.

Директива 2009/30/ЕО(Директива за качеството на горивата) за намаляване насъдържанието на въглерод в целия жизнен цикъл на горивата, като въвежда изискване към производителите и доставчиците на горива до 2020 г. да намалят емисиите на парникови газове по производствената верига на горивата с 6% и да реализират допълнителни намаления от 4% чрез прилагането на нови технологии (като например улавяне и съхранение на въглерод).

Изпълнението на задълженията по тази Директива също се предвижда да се регламентира в проекта за Закон за ограничаване на изменението на климата.

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, определящанеобходимите действия на равнище държави членки за постигане на целта от 20% увеличаване на енергийната ефективност в ЕС.

Към момента, няма специален регламент за изпълнение на тази Директива в България. Това е свързано с факта, че индивидуалните ангажименти на държавите-членки в областта на енергийната ефективност все още са на доброволен принцип и имат по-скоро политически, отколкото правно-обвързващ характер. Изпълнението на мерките и политиките за повишаване на енергийната ефективност, заложени в националната Енергийна стратегия до 2020 г., има за цел да доведе до подобряване на енергийната ефективност приблизително с 25%, или спестяване на повече от 5 млн. тне първична енергия в сравнение с базовия сценарий за развитие към 2020 г.

Директива 2010/31/ЕО относно енергийните характеристики на сградите. Към момента, изпълнението на изискванията по тази Директива се осъществява по Закона за Закона за енергийната ефективност

Директива 2009/125/ЕО за определяне на изискванията за екодизайн къмпродукти, свързани с енергопотреблението, включително и стандарти

Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътнипревозни средства КЛЮЧОВИ РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ на ЕС

Пътна карта за постигане до 2050 г. на икономика с ниска въглеродна интензивност

Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.

Бяла книга: Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортнопространство ― към конкурентоспособна транспортна система с ефективноизползване на ресурсите Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа

Структурна реформа на европейския въглероден пазар: първият доклад засъстоянието на европейския пазар на въглеродни емисии през 2012 г.

Постигане на функциониращ вътрешен енергиен пазар

Енергията от възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар

Резолюция на Европейския парламент от относно пътната карта за постигане до2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност

Резолюция на Европейския парламент относно пътната карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство

Резолюция на Европейския парламент относно енергийната пътна карта за периода до 2050 г.


Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития


Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image