PV-ESTIA

pvestia-f
 

Проект „Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics (PV-ESTIA)“ е финансиран по програма "Балкани-Средиземно море 2014-2020" и национално съфинансиран.

Енергийните цели на Европейския Съюз до 2030г. включват трансформацията на сградния фонд в Сгради с близко до нулевото потребление на енергия (СБНПЕ). Тези сгради се характеризират с намалена енергийна потребност, в които значите-лен дял от енергията ще се покрива от ВЕИ

Същевременно, Балканско-Средиземноморският регион (БС)  е изправен пред предизвикателството, не само да запази, но и да увеличи инсталираните Фотоволтаични (PVs) мощности, което се свързва с редица пречки, породени от непредсказуемата им природа. Това е особено важно в сградната среда, тъй като страните членки разработват планове за увеличаването на СБНПЕ, които най-вероятно ще трябва да внедрят PVs, с цел да се достигнат климатичните цели до 2030г. 

Високите нива на внедряване на PVs ще създаде възможност за нежелан стрес на електрическата мрежа, особено в часове-те с високо производство на слънчева енергия, поради което могат да възникнат технически предизвикателства.

За ефективното справяне с тези проблеми интегрирането на Системите за съхранение на енергия (ССЕ) в СБНПЕ ще се счита за най-обещаващото решение,  тъй като те могат да трансформират сградите в контролиран източник на енергия. Поради големият соларен потенциал на БС регион и намаляващите цени на PV и ССЕ, тези решения се превръщат в ценово ефектив-ни. 

С нарастването на СБНПЕ интегрирането на PVs в мрежите се очаква да достигне своя лимит, докато сградите не се превърнат  в „мрежово умни“ и не се адаптират подходящи политики и регулации. В този контекст, общата цел на проект  PV-ESTIA е да насърчи внедряването на PVs и ССЕ в сградната среда, улеснявайки по този начин преходът към СБНПЕ. 

Проектът цели да промени начина, по който сградите с PVs се третират, като ги концептуализират като системи, които ефективно си взаимодействат с мрежата.  В допълнение проектът цели да смекчи пречките пред този вид системи, проправяйки път към развитието на СБНПЕ.

Свързвайки 4 страни в БС регион – Гърция, Кипър, България и С. Македония, имащи сходен климат и икономическо състояние, проектът допринася за международния обмен на знания и насърчава приемането на добрите практики сред партньорите.

Посредством изучаването на съществува-щата ситуация в участващите страни и анализирането на информацията от пилотни-те инсталации, проектните партньори идентифицираха бариерите и възможностите през тези системи.

Като крайна цел, подходи за справянето с бариерите бяха предложени с цел увеличаването на делът на PV+ССЕ в СБНПЕ в Балканско-Средиземноморския регион и за всяка една страна като цяло.  

 

PV-ESTIA ЦЕЛИ

Основна цел

 • Да насърчи интегрирането на PVs и системи за съхранение на енергия (ССЕ) в сградната среда.

Защо?

 • Да трансформира сградите в контролиран източник на енергия;
 • Да улесни прехода към сгради с близко до нулевото потребление;
 • Да предостави възможност за гъвкавост на електрическата мрежа.

Как?

 • Чрез иновативна схема за управление между хибрид от PV+ССЕ ;
 • Чрез анализ на данните от изпълнени-те пилотни инсталации – PVs + ССЕ ;
 • Чрез иновативна схема за управление на хибрида PVs + ССЕ.

 

PV-ESTIA МЕТОДИКА

 • Анализ на съществуващите политики и регулаторни рамки в участващите страни;
 • Разработване на иновативна схема за управление на хибрида между PV+ССЕ;
 • Разработване на оптимизационни инс-трументи, оценяващи представянето на хибрида между PV+ССЕ в рамките на различни политики на ценообразуване на електроенергията;
 • Изпълнението на пилотни инсталации за оценката на PV+ССЕ в реална работна среда.
 • Трансформирането на сградите в контролиран източник на енергия, пре-доставяйки ново решение за управление на енергията, вземайки предвид потенциалното взаимодействие с мрежата.

 

Проект PV-ESTIA целеше да оцени в рамките на работни условия представянето на Иновативна схема за управление на хибрида PV+ССЕ, да изучи съществуващите национални закони, регулации и наредби и да предложи нови политики и препоръки за БС регион с цел да се насърчи улесненото интегриране на PV+ССЕ в сградна-та среда. 

Пилотни инсталации бяха избрани с цел да се изучат как и по какъв начин размерът на ССЕ в различни географски ширини влияят на производителността на изпълнените пилотни инсталации. Предложена-та схема цели да увеличи делът на собствената консумация на производителя, взимайки предвид техническите регулации на мрежовите оператори, профилите за консумация и производство, политики-те за ценообразуване, както и топлинните и електрическите товари на сградата.

Резултатите от пилотните инсталации бяха използвани за разработката на препоръки за  политики и технически регулации за последващото интегриране на PVs и ССЕ в БМ регион.

 

PV-ESTIA ПРОЕКТНИ ПАРТНЬОРИ:

 1. Университет „Аристотел“ - Солун, Факултет по „Електрическо и компютърно инженерство“ – Гърция
 2. Университет на Западна Македония - Гърция
 3. Университет Кипър – „Изследователски център за устойчива енергия“ - Кипър
 4. Енергийна Агенция – Пловдив - България
 5. Факултет по „Електротехника и информационни технологии“, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Северна Македония
 6. Министерство на Околната среда и енергетиката – Дирекция „ВЕИ
  и Електроенергия“, Гърция, наблюдаващ партньор:
 7. ЕВН Електроразпределение, Северна Македония, наблюдаващ партньор:

Брошура 1

pvestia-f
 

Брошура 2

pvestia-f
 

1-ва инфографика

pvestia-f
 

2-ва инфографика

pvestia-f
 

Финална брошура

pvestia-f
 

Бюлетин 1

pvestia-f
 

Бюлетин 2

pvestia-f
 

Бюлетин 3

pvestia-f
 

Бюлетин 4

pvestia-f
 

Презентации

BG

EN
 

Уебсайт на проекта


Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития

 • Image Експертно консултиране на гражданите в рамките на проект Рехабита

  Енергийна Агенция - Пловдив е част от европейския проект LIFE ReHABITA, сред чиито основни цели са трансформацията на общностите и подобряване качеството на живот на yязвимите домакинства. В рамките на проекта на територията на Агенцията функционира едно гише за енергийна бедност, обновяване на сгради и енергоефективно отопление.  Повече
  Дата на публикуване:  19:25 | 18-02-2024
 • Image Eнергийна Агенция - Пловдив стартира услугата изнесено гише за енергийно обновяване на обществени и частни сгради

  Eнергийна Агенция - Пловдив стартира услугата изнесено гише за енергийно обновяване на обществени и частни сгради. Събитието се проведе със съдействието на Дирекция “Жилищна политика” на община Стамболийски, а услугата “едно гише” се реализира в рамките на проект Мултихоум “Хъб и платформа за сътрудничество за енергийни услуги за ускорено обновяване в област Пловдив” по програма LIFE на ЕК.  Повече
  Дата на публикуване:  09:32 | 15-02-2024
 • Image ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ - ВЪЗМОЖНОСТ ЛИ СА ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА?

  Интервю с г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие  Повече
  Дата на публикуване:  11:19 | 07-02-2024

Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image