PV-ESTIA

pvestia-f
 

Проект „Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics (PV-ESTIA)“ е финансиран по програма "Балкани-Средиземно море 2014-2020" и национално съфинансиран.

Енергийните цели на Европейския Съюз до 2030г. включват трансформацията на сградния фонд в Сгради с близко до нулевото потребление на енергия (СБНПЕ). Тези сгради се характеризират с намалена енергийна потребност, в които значите-лен дял от енергията ще се покрива от ВЕИ

Същевременно, Балканско-Средиземноморският регион (БС)  е изправен пред предизвикателството, не само да запази, но и да увеличи инсталираните Фотоволтаични (PVs) мощности, което се свързва с редица пречки, породени от непредсказуемата им природа. Това е особено важно в сградната среда, тъй като страните членки разработват планове за увеличаването на СБНПЕ, които най-вероятно ще трябва да внедрят PVs, с цел да се достигнат климатичните цели до 2030г. 

Високите нива на внедряване на PVs ще създаде възможност за нежелан стрес на електрическата мрежа, особено в часове-те с високо производство на слънчева енергия, поради което могат да възникнат технически предизвикателства.

За ефективното справяне с тези проблеми интегрирането на Системите за съхранение на енергия (ССЕ) в СБНПЕ ще се счита за най-обещаващото решение,  тъй като те могат да трансформират сградите в контролиран източник на енергия. Поради големият соларен потенциал на БС регион и намаляващите цени на PV и ССЕ, тези решения се превръщат в ценово ефектив-ни. 

С нарастването на СБНПЕ интегрирането на PVs в мрежите се очаква да достигне своя лимит, докато сградите не се превърнат  в „мрежово умни“ и не се адаптират подходящи политики и регулации. В този контекст, общата цел на проект  PV-ESTIA е да насърчи внедряването на PVs и ССЕ в сградната среда, улеснявайки по този начин преходът към СБНПЕ. 

Проектът цели да промени начина, по който сградите с PVs се третират, като ги концептуализират като системи, които ефективно си взаимодействат с мрежата.  В допълнение проектът цели да смекчи пречките пред този вид системи, проправяйки път към развитието на СБНПЕ.

Свързвайки 4 страни в БС регион – Гърция, Кипър, България и С. Македония, имащи сходен климат и икономическо състояние, проектът допринася за международния обмен на знания и насърчава приемането на добрите практики сред партньорите.

Посредством изучаването на съществува-щата ситуация в участващите страни и анализирането на информацията от пилотни-те инсталации, проектните партньори идентифицираха бариерите и възможностите през тези системи.

Като крайна цел, подходи за справянето с бариерите бяха предложени с цел увеличаването на делът на PV+ССЕ в СБНПЕ в Балканско-Средиземноморския регион и за всяка една страна като цяло.  

 

PV-ESTIA ЦЕЛИ

Основна цел

 • Да насърчи интегрирането на PVs и системи за съхранение на енергия (ССЕ) в сградната среда.

Защо?

 • Да трансформира сградите в контролиран източник на енергия;
 • Да улесни прехода към сгради с близко до нулевото потребление;
 • Да предостави възможност за гъвкавост на електрическата мрежа.

Как?

 • Чрез иновативна схема за управление между хибрид от PV+ССЕ ;
 • Чрез анализ на данните от изпълнени-те пилотни инсталации – PVs + ССЕ ;
 • Чрез иновативна схема за управление на хибрида PVs + ССЕ.

 

PV-ESTIA МЕТОДИКА

 • Анализ на съществуващите политики и регулаторни рамки в участващите страни;
 • Разработване на иновативна схема за управление на хибрида между PV+ССЕ;
 • Разработване на оптимизационни инс-трументи, оценяващи представянето на хибрида между PV+ССЕ в рамките на различни политики на ценообразуване на електроенергията;
 • Изпълнението на пилотни инсталации за оценката на PV+ССЕ в реална работна среда.
 • Трансформирането на сградите в контролиран източник на енергия, пре-доставяйки ново решение за управление на енергията, вземайки предвид потенциалното взаимодействие с мрежата.

 

Проект PV-ESTIA целеше да оцени в рамките на работни условия представянето на Иновативна схема за управление на хибрида PV+ССЕ, да изучи съществуващите национални закони, регулации и наредби и да предложи нови политики и препоръки за БС регион с цел да се насърчи улесненото интегриране на PV+ССЕ в сградна-та среда. 

Пилотни инсталации бяха избрани с цел да се изучат как и по какъв начин размерът на ССЕ в различни географски ширини влияят на производителността на изпълнените пилотни инсталации. Предложена-та схема цели да увеличи делът на собствената консумация на производителя, взимайки предвид техническите регулации на мрежовите оператори, профилите за консумация и производство, политики-те за ценообразуване, както и топлинните и електрическите товари на сградата.

Резултатите от пилотните инсталации бяха използвани за разработката на препоръки за  политики и технически регулации за последващото интегриране на PVs и ССЕ в БМ регион.

 

PV-ESTIA ПРОЕКТНИ ПАРТНЬОРИ:

 1. Университет „Аристотел“ - Солун, Факултет по „Електрическо и компютърно инженерство“ – Гърция
 2. Университет на Западна Македония - Гърция
 3. Университет Кипър – „Изследователски център за устойчива енергия“ - Кипър
 4. Енергийна Агенция – Пловдив - България
 5. Факултет по „Електротехника и информационни технологии“, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Северна Македония
 6. Министерство на Околната среда и енергетиката – Дирекция „ВЕИ
  и Електроенергия“, Гърция, наблюдаващ партньор:
 7. ЕВН Електроразпределение, Северна Македония, наблюдаващ партньор:

Брошура 1

pvestia-f
 

Брошура 2

pvestia-f
 

1-ва инфографика

pvestia-f
 

2-ва инфографика

pvestia-f
 

Финална брошура

pvestia-f
 

Бюлетин 1

pvestia-f
 

Бюлетин 2

pvestia-f
 

Бюлетин 3

pvestia-f
 

Бюлетин 4

pvestia-f
 

Презентации

BG

EN
 

Уебсайт на проекта


Energy Agency of Plovdiv

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Latest News and Events

 • Image Expert counseling of citizens within the ReHABITA project

  Energy Agency of Plovdiv is partner of the European project LIFE ReHABITA. Among its main goals are the transformation of communities and improvement of the quality of life of vulnerable households. Within the framework of the project, a one-stop shop on energy poverty, building renovation and energy-efficient heating functions on the territory of the Agency.  Read more
  Date:  13:35 | 19-02-2024
 • Image Energy Agency - Plovdiv launches the service of One-stop-shop for energy renovation of public and private buildings

  Energy Agency of Plovdiv launches the service of One-stop-shop for energy renovation of public and private buildings. The event was held with the assistance of the Housing Policy Directorate to the Stamboliyski municipality, and the one-stop service is being implemented within the framework of the Multihome project "Hub and cooperation platform for energy services for accelerated renovation in the Plovdiv region" under the LIFE program of the EC.  Read more
  Date:  22:50 | 18-02-2024
 • Image Residents take the lead in neighbourhood regeneration

  The EU-funded GINNGER project aims to create new, inclusive and participatory processes of neighbourhood regeneration, designing co-creation activities to ensure that the voices of all community members are heard. Motivations and drivers behind these processes will be analysed against a wide social perspective, aiming to understand push and pull factors for all the stakeholders involved. Green Neighbourhood Facilitators (GNF) will be trained to liaise between citizens, stakeholders and authorities, supporting the establishment of collaborative processes for decision-making.  Read more
  Date:  21:19 | 18-12-2023

Useful Links
Our Facebook Page


SUBSCRIBE

Enter your email address in the field to receive news from us.

SUBSCRIBE

Enter your email address in the field to receive news from us.


CAPTCHA Image