PV-ESTIA

pvestia-f
 

Проект „Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics (PV-ESTIA)“ е финансиран по програма "Балкани-Средиземно море 2014-2020" и национално съфинансиран.

Енергийните цели на Европейския Съюз до 2030г. включват трансформацията на сградния фонд в Сгради с близко до нулевото потребление на енергия (СБНПЕ). Тези сгради се характеризират с намалена енергийна потребност, в които значите-лен дял от енергията ще се покрива от ВЕИ

Същевременно, Балканско-Средиземноморският регион (БС)  е изправен пред предизвикателството, не само да запази, но и да увеличи инсталираните Фотоволтаични (PVs) мощности, което се свързва с редица пречки, породени от непредсказуемата им природа. Това е особено важно в сградната среда, тъй като страните членки разработват планове за увеличаването на СБНПЕ, които най-вероятно ще трябва да внедрят PVs, с цел да се достигнат климатичните цели до 2030г. 

Високите нива на внедряване на PVs ще създаде възможност за нежелан стрес на електрическата мрежа, особено в часове-те с високо производство на слънчева енергия, поради което могат да възникнат технически предизвикателства.

За ефективното справяне с тези проблеми интегрирането на Системите за съхранение на енергия (ССЕ) в СБНПЕ ще се счита за най-обещаващото решение,  тъй като те могат да трансформират сградите в контролиран източник на енергия. Поради големият соларен потенциал на БС регион и намаляващите цени на PV и ССЕ, тези решения се превръщат в ценово ефектив-ни. 

С нарастването на СБНПЕ интегрирането на PVs в мрежите се очаква да достигне своя лимит, докато сградите не се превърнат  в „мрежово умни“ и не се адаптират подходящи политики и регулации. В този контекст, общата цел на проект  PV-ESTIA е да насърчи внедряването на PVs и ССЕ в сградната среда, улеснявайки по този начин преходът към СБНПЕ. 

Проектът цели да промени начина, по който сградите с PVs се третират, като ги концептуализират като системи, които ефективно си взаимодействат с мрежата.  В допълнение проектът цели да смекчи пречките пред този вид системи, проправяйки път към развитието на СБНПЕ.

Свързвайки 4 страни в БС регион – Гърция, Кипър, България и С. Македония, имащи сходен климат и икономическо състояние, проектът допринася за международния обмен на знания и насърчава приемането на добрите практики сред партньорите.

Посредством изучаването на съществува-щата ситуация в участващите страни и анализирането на информацията от пилотни-те инсталации, проектните партньори идентифицираха бариерите и възможностите през тези системи.

Като крайна цел, подходи за справянето с бариерите бяха предложени с цел увеличаването на делът на PV+ССЕ в СБНПЕ в Балканско-Средиземноморския регион и за всяка една страна като цяло.  

 

PV-ESTIA ЦЕЛИ

Основна цел

 • Да насърчи интегрирането на PVs и системи за съхранение на енергия (ССЕ) в сградната среда.

Защо?

 • Да трансформира сградите в контролиран източник на енергия;
 • Да улесни прехода към сгради с близко до нулевото потребление;
 • Да предостави възможност за гъвкавост на електрическата мрежа.

Как?

 • Чрез иновативна схема за управление между хибрид от PV+ССЕ ;
 • Чрез анализ на данните от изпълнени-те пилотни инсталации – PVs + ССЕ ;
 • Чрез иновативна схема за управление на хибрида PVs + ССЕ.

 

PV-ESTIA МЕТОДИКА

 • Анализ на съществуващите политики и регулаторни рамки в участващите страни;
 • Разработване на иновативна схема за управление на хибрида между PV+ССЕ;
 • Разработване на оптимизационни инс-трументи, оценяващи представянето на хибрида между PV+ССЕ в рамките на различни политики на ценообразуване на електроенергията;
 • Изпълнението на пилотни инсталации за оценката на PV+ССЕ в реална работна среда.
 • Трансформирането на сградите в контролиран източник на енергия, пре-доставяйки ново решение за управление на енергията, вземайки предвид потенциалното взаимодействие с мрежата.

 

Проект PV-ESTIA целеше да оцени в рамките на работни условия представянето на Иновативна схема за управление на хибрида PV+ССЕ, да изучи съществуващите национални закони, регулации и наредби и да предложи нови политики и препоръки за БС регион с цел да се насърчи улесненото интегриране на PV+ССЕ в сградна-та среда. 

Пилотни инсталации бяха избрани с цел да се изучат как и по какъв начин размерът на ССЕ в различни географски ширини влияят на производителността на изпълнените пилотни инсталации. Предложена-та схема цели да увеличи делът на собствената консумация на производителя, взимайки предвид техническите регулации на мрежовите оператори, профилите за консумация и производство, политики-те за ценообразуване, както и топлинните и електрическите товари на сградата.

Резултатите от пилотните инсталации бяха използвани за разработката на препоръки за  политики и технически регулации за последващото интегриране на PVs и ССЕ в БМ регион.

 

PV-ESTIA ПРОЕКТНИ ПАРТНЬОРИ:

 1. Университет „Аристотел“ - Солун, Факултет по „Електрическо и компютърно инженерство“ – Гърция
 2. Университет на Западна Македония - Гърция
 3. Университет Кипър – „Изследователски център за устойчива енергия“ - Кипър
 4. Енергийна Агенция – Пловдив - България
 5. Факултет по „Електротехника и информационни технологии“, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Северна Македония
 6. Министерство на Околната среда и енергетиката – Дирекция „ВЕИ
  и Електроенергия“, Гърция, наблюдаващ партньор:
 7. ЕВН Електроразпределение, Северна Македония, наблюдаващ партньор:

Брошура 1

pvestia-f
 

Брошура 2

pvestia-f
 

1-ва инфографика

pvestia-f
 

2-ва инфографика

pvestia-f
 

Финална брошура

pvestia-f
 

Бюлетин 1

pvestia-f
 

Бюлетин 2

pvestia-f
 

Бюлетин 3

pvestia-f
 

Бюлетин 4

pvestia-f
 

Презентации

BG

EN
 

Уебсайт на проекта


Energy Agency of Plovdiv

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Latest News and Events

 • Image Energy Agency of Plovdiv demonstrates its new biomass assessment tool SustainEnBio

  Energy Agency of Plovdiv organises a demonstration workshop of the newly developed biomass tool SustainEnBio within the LIFE Bio-Balance project on June 4, 2024 in Zoom.  Read more
  Date:  17:52 | 27-05-2024
 • Image Energy Agency of Plovdiv and the Belgian company AGIFLY carried out a thermographic survey of buildings in Plovdiv with a drone

  The Energy Agency of Plovdiv and the Belgian company AGIFLY carried out a survey with a drone of multifamily buildings in the "Trakia" District, as well as a kindergarten in order to create digital twins of the buildings and 3D models. The recording of the current characteristics of the surveyed buildings will support the planning of their energy efficient renovation, as well as their integration into a digital tool for the rehabilitation of residential buildings.  Read more
  Date:  10:38 | 02-04-2024
 • Image The 1st Press Release of META BUILD project is online

  Six buildings across Europe will be electrified and retrofitted with heat pumps, PVT systems, and batteries as part of the Horizon Europe Project. Using AI & 3D models, this project is here to help make our buildings carbon-free and future-proof.  Read more
  Date:  10:51 | 25-03-2024

Useful Links
Our Facebook Page


SUBSCRIBE

Enter your email address in the field to receive news from us.

SUBSCRIBE

Enter your email address in the field to receive news from us.


CAPTCHA Image