Проект IDEA е финансиран по програма Erasmus+ на Европейския съюз като стартира през ноември 2017г. и е насочен към проблема Енергийна бедност. Партньори по проекта са: Кипърски университет, Никозия, Кипър (Координатор), DOOR – Загреб, Хърватия, Енергийна агенция - Пловдив - България, FOCUS – Любляна, Словения.IDEA Innovative Direction in Energy Advising

Енергийна бедност


Eдно домакинство се счита за eнергийно бедно когато изпитва затруднения да заплати своите сметки за електрическа и топлинна енергия или не може да поддържа здравословни условия в дома си на разумна цена. Бариерите, предотвратяващи промяна в навиците на потребление на енергия са: липса на информация,знания и опит на енергийно бедните и липса на адекватни мерки за справяне с проблема.


Цели на проекта:


 • - Повишаване на осведомеността на гражданите относно нарастващия проблем свързан с енергийната бедност
 • - Подобряване качеството обучителните практики относно предизвикателствата и възможностите, свързани с преодоляването на енергийната бедност, като се идентифицират и подобряват съществуващите обучителни материали по темата
 • - Да развие висококачествен образователен подход, който да обхване както техническите, така и социалните страни на проблема, и също така да подчертае възможностите за предприемачество в областта на енергетиката, като помага безработните да идентифицират енергийната консултация като възможност за намиране на нова работа
 • - Създаване на международна мрежа от компетентни енергийни консултанти, работещи с енергийно бедни домакинства, тъй като консултирането се е доказало като най-добрият начин за разпространяване на информация и повишаване на знанията.
 • - Насърчаване на създаването на мрежа от заинтересовани страни, участващи в обучението на гражданите относно енергийната бедност и енергийното консултиране
 • - Укрепване на уменията на организациите на гражданското общество и на други заинтересовани страни или заинтересовани от обучението на възрастни относно енергийната бедност
 • - Разработване на 15 иновативни ИКТ инструмента, които да се използват в образованието за енергийна бедност

Целеви групи:


 • - Социални организации, НПО, организации на гражданското общество, които са активни или се интересуват от енергийна бедност (социални услуги, права на човека, опазване на околната среда и т.н.)
 • - Институции, активни в образованието за възрастни
 • - Общини
 • - Енергийни агенции
 • - Университети
 • - други заинтересовани страни, активни в обучението на възрастни относно енергийната бедност

Очаквани резултати:


 • - Образователна програма за обучение по темата за енергийната бедност
 • - Краткосрочно съвместно обучение за обмен на знания и най-добри практики между партньорските организации относно учебната програма за обучение по енергийна бедност
 • - Набор от иновативни образователни материали (инструменти, методи, практики, инициативи), определени в учебната програма
 • - Ръководство за учебната програма и насоки за подпомагане на заинтересованите страни , които желаят да я използват и прилагат. Включително видео уроци за всеки инструмент и провеждане на уебинар във всяка страна-партньор по проекта
 • - Онлайн платформа, която да позволи обмен на практики между заинтересовани страни, активни или заинтересовани от обучението на възрастни за енергийна бедност
 • - Регионални информационни събития в страните партньори, за да обяснят и популяризират материалите, разработени сред заинтересованите страни
 • - Е-кампания за осигуряване на широко и ефективно разпространение на целите и резултатите на проекта


Партньори по проекта:
University of Cyprus (UCY)

DOOR (Society for Sustainable Development Design)

ENERGY AGENCY OF PLOVDIV ASSOCIATION

Focus Association for Sustainable Development

Повече за проекта: project-idea
Основна цел на проекта DATA4ACTION е да развие сътрудничество между заинтересованите страни в процеса на обмен на данни с цел да обезпечи изготвянето на местни или регионални енергийни планове за действие. В рамките на проекта, Енергийна Агенция - Пловдив създаде първата в България Обсерватория за енергия, околна среда и климат. Повече за нея и нейните дейности, можете да прочетете на следния линк: http://observatory.eap-save.eu/ и в нейната брошура. DATA4ACTION свърза доставчиците на данни и местните власти в 12 Европейски града, за да установи партньорство между тях за успешен обмен на данни в подкрепа на реализиране и мониторинг на Планове за устойчиво енергийно развитие (ПУЕР). Съществуващите енергийни обсерватории в Европа предадоха своя опит и знания за дефиниране и реализиране на партньорски модели за създаване и мониторинг на ПУЕР. Партньорските модели ще могат да се репликират в Европа и са създадени да промотират дългосрочно сътрудничество.Проектът DATA4ACTION:

 • - Изследва подходите за подобряване на достъпа до енергийни данни за местните власти за по-добро реализиране и мониторинг на Плановете за устойчиво енергийно развитие и идентифицира и промотира модели на ефективно сътрудничество с доставчиците на енергийни данни;
 • - Осъществи една европейска и 12 регионални кръгли маси за представяне на нуждите на местните власти за споделянето на данни, бариерите за доставчиците на данни и спомагащите фактори за споделяне на данни както и идентифициране на най-добри практики за обмена на данни;
 • - Мобилизира местните власти и доставчиците на данни да си сътрудничат при реализирането на дълготраен модел за обмен на данни при енергийното планиране;
 • - Фасилитира сътрудничество и взаимопомощ между регионалните и местните власти при управление на енергийните данни чрез създаване на специализирани структури;
 • - Демонстрира моделите за обмен на данни в партньорските региони и предостави ефективна подкрепа за успешното реализиране и мониторинг на плановете за устойчиво енергийно развитие, съставени с местни данни;
 • - Подкрепа обмена на знания и мултиплициране на ефективните модели в други европейски региони;
 • - Промотиране на инициативата Конвента на кметовете и използването на инструменти за устойчиво енергийно планиране от местните или регионалните власти.

Повече за проекта можете да прочетете в неговите бюлетини: Бюлетин 1 , Бюлетин 2 , Бюлетин 3 , Бюлетин 4 ,Бюлетин 5За повече информация за проекта Data4Action, моля посетете http://data4action.eu/


Проектът iURBAN ще създаде и валидира софтурна платформа, която ще интегрира информационни и компютърни технологии в система за енергиен мениджмънт в два европейски града. Той ще предостави база данни в подкрепа при вземането на решения и ще зададе нужните параметри при създаването на нови бизнес модели. Те ще допринасят за ефективното управление и пренос на енергията, която се произвежда и консумира на местно ниво, като съчетава в един софтуер потребителското поведение и дейността на просюмърите.Ядрото нa iURBAN е интелигентна система за подкрепа при вземане на решения – SmartDSS (SDSS), която е и платформа за енергиен мениджмънтв рамките на града. Тя ще позволи разрастване на системата и съчетаването й със софтуер за вземане на решение на две нива:Локална система за вземане на решения (LDSS) ще привлича потребителите и просюмърите. Тя ще излъчва информацията от инсталирани измерителни уреди в реално време, която ще извежда на потребителски панел консумирана и произведена енергия; Централна система за вземане на решения (CDSS) ще събира данни от локалните системи и ще ги предоставя в помощ на вземащите решения. Тя ще извежда консумацията на ниво град спрямо няколко параметъра, включително и прогноза за консумацията и производството на енергия в града.Методологията за валидиране и оценка на инструмента iURBAN ще се основава на IPMVP протоколи и ще включва анализ на разходите и ползите по икономически и социални индикатори. Така ще се подкрепи бъдещата му експлоатация и ще се демонстрира функционалността и потенциала му като силен политически инструмент в помощ на вземащите решения в града.DSS-bgПовече за проект iURBAN можете да прочетете в брошурата на проекта и на неговия уеб сайт: http://www.iurban-project.eu/
Проектът ISEMOA създаде система за одит на достъпността в обществената среда и транспорт, разработена от 13 партньора от 18 европейски държави и приложена в повече от 20 града, общини и региона.

ISEMOA обобщи резултатите от прилагането на системата в Стратегия и план за действие за подобряване достъпността в град Пловдив. Енергийна Агенция – Пловдив и община Пловдив създадоха работна група, която попълни документацията за одита на ISEMOA и на базата направените открития, разви Стратегия и план за действие за подобряването им. Работният екип беше ръководен от експерти на Енергийна Агенция – Пловдив в областта на енергийния мениджмънт и управлението на мобилността и се състоеше от експерти от община Пловдив в областта на архитектурното планиране и собствеността и социалните политики, от представители на организации на хора с намалена мобилност и представители на местни транспортни оператори.Документацията на ISEMOA е оформена в обучителни материали за експерти от областта на архитектурата, планирането, транспорта, социалните политики, енергийните политики, управлението на мобилността. Всеки обучен одитор получава сертификат за квалификация и се записва в европейски регистър за обучители.Енергийна Агенция – Пловдив предлага консултации и експертиза при изготвяне на план и стратегия за подобряване на достъпността, както и сертифицирани ISEMOA обучения.ЦелиОсновна цел на проект ISEMOA беше да създаде общоевропейска методология за одит на достъпността в обществената среда и транспорт в градове, общини и региони. Така ще се повиши енергийната ефективност и подобри достъпността на от-врата-до-врата, а делът на хора, преминали към по-устойчив начин на придвижване, ще се повиши. Очаква се по-добър обществен транспорт и по-привлекателни велосипедни и пешеходни маршрути.РезултатиСтратегия и план за действие за подобряване на достъпността в обществените сгради и транспорт в град Пловдив


Карти на достъпните места в централната част на град Пловдив

15 обучени ISEMOA одитора

Документация за одит ISEMOA

Обучителни материали ISEMOA

Брошури за ползите от достъпносттаЕнергийна Агенция - Пловдив организира сертифицирани обучения за ISEMOA-одитори и провежда ISEMOA одити за общини. Повече информация можете да намерите в Обучения и Консултации и услуги.За повече информация, посетете сайта на проект ISEMOA: http://www.isemoa.eu/
Проектът "БиоРегиони" допринесе за създаването на нови биоенергийни региони в Европа, като споделя постигнатото от най-развитите региони.Това бeше постигнато като бяха:

 •  1. Идентифицирани факторите за успех в регионите с "добри практики";
 •  2. Извършени дейности за създаване на мрежи в целевите региони;
 •  3. Дефинирани Планове за действие за създаване на пет нови биоенергийни региона;
 •  4. Подкрепено реализирането на Плановете за действие в целевите региони;
 •  5. Насърчени и подкрепени други региони да повторят дейностите по проекта.

За повече информация, посетете сайта на проект БиоРегиони: http://www.bioregions.eu/
DEHEMS e цифровата система за управление на енергийните разходи в бита. Това е инициатива-предизвикателство за местните власти в техния стремеж да придобият идея за това как на практикановите постижения на ИКТ биха могли да преобразят техните райони.DEHEMS разширява наличните технологични достижения в областта на интелигентните измерителни устройства, правейки крачка далеч напред в сравнение с използваните досега модели за контролиране и мониторинг на употребената енергия чрез нейното измерване „на входа”, към един модел на изобразяване на енергията, който освен традиционно познатото измерване, отчита и начина по който е изразходена тази енергия, обединявайки данните от сензори в зони на топлинна загуба и такива на домакинските уреди. Данните от различните системи за измерване на енергията, както и от допълнителните сензори, т.е. за газ и електричество ще се анализират за целева продуктивност, по показатели за ефективност и като се вземат предвид възможни условия на околната среда, като по този начин на домакинството ще се представи практическа информация, която ще е достъпна онлайн в така нареченото „зелено табло”.Това ще включва:

 •  1. Оценка на въглеродните емисии в реално време като се вземат предвид източниците на енергия (напр. ако домакинството е решило да ползва „зелените” енергийни пакети);
 •  2. Процентно изчисление на енергийната ефективност на домакинството чрез анализиране на топлинните загуби и ефективността на уредите
 •  3. Препоръки за подобряване на енергийната ефективност на база замерени процентни стойности в реално време, т.е. сигнализиране за неуплътнени прозорци, необходимост от подмяна на уреди чиято работа не съответства на спецификациите за техния клас и др.
 •  4. Препоръки за най-подходящи режими на работа и употреба, които гарантират оптималната енергийна ефективност съобразно нуждите на домакинството
 •  5. Препоръки за предварително задаване на настройки на база онлайн предоставена информация за времето.

По такъв начин системата ще предоставя възможност за дистанционно коригиране на зададените настройки. Хората ще имат възможност да променят тези задания за всички дейности, свързани с отделянето на емисии посредством онлайн контролен панел. Отделните профили за настройка ще се нагаждат от потребителите в зависимост от тяхната конкретна ситуация. Обслужването ще е достъпно от множество устройства предоставящи високоскоростен достъп и ще се ъпдейтва (актуализира) в реално време. Това ще гарантаира достъп чрез ТВ приемник обезпечен с IP приставка, както и чрез мобилен телефон, PDA устройства (Личен цифров помощник) и всеки компютър, свързан към интернет.Как изглеждат уредите DEHEMS?


В рамките на проект Cases, беше създаде книгата "Електроенергетиката на България", която можете да изтеглите свободно от нашия сайт, или да закупите в хартиено копие от електронния ни магазин.За повече информация, посетете сайта на проект Cases: http://www.feem-project.net/cases/downloads_presentation.phpЦЕЛИ НА ПРОЕКТ RADAR:

 •  1. Да ангажира обществеността с енергийните въпроси, като организира селски устойчиви енергийни общности;
 •  2. Да улесни приемането на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия от общностите, участнички в проекта;
 •  3. Да мобилизира местните заинтересовани страни да инвестират в съществуващите възобновяеми енергийни източници и в рационалното използване на енергията, за да се подготви пътя за големи инвестиционни проекти. Ударение се поставя на енергията от биомаса и аграрни източници;
 •  4. Да улесни създаването на благоприятни условия за местните енергийни пазари и услуги;
 •  5. Да насърчава обмена на опит и знания между по-опитните и по-неопитните общности, за да се създаде обща стратегия за гарантиране на устойчивото развитие в определените селски райони;
 •  6. Да промотира енергийната ефективност чрез разработване и подкрепа на възобновяемите енергийни източници.


Партньори:
 •  1. Marche Region
 •  2. Sviluppo Marche S.p.A (SVIM)
 •  3. Marche Polytechnic University
 •  4. Marches Energy Agency (MEA)
 •  5. Development Agency North (DAN)
 •  6. Riga Managers School (RMS)
 •  7. Tallinn University of Technology (TUT)
 •  8. MTÜ SETOMAA VALDADE LIIT
 •  9. Energy Agency for Southeast Sweden (ESS)
 •  10. Energy Agency of Plovdiv (EAP)
 •  11. Agricultural University of Plovdiv


За повече информация, посетете сайта на проект Radar: http://www.radarproject.eu/SEC TOOLИнструменти за Устойчиви Енергийни ОбщностиОбщините в новите страни членки и страните-кандидатки имат голяма нужда от подобряване на енергийната ефективност и разширяване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Проектът SEC-Tools осигурява системен подход за посрещане на това предизвикателство под формата на:

 •  1. Изработване и усъвършенстване на общи инструменти за създаване на устойчиви общини в новите държави членки на ЕС и кандидатките за членство
 •  2. Предприемане на пилотни действия в избрани общини
 •  3. Целево разпространение на резултатите сред общини и заинтересовани страни в новите членки на ЕС и кандидат-страните за членство.
 •  4. Пакетът с инструменти цели насърчаване на устойчиви енергийни практики на общинско ниво. Неговото основно съдържание и структура са показани в таблицата по-долу.
 •  5. Пакетът ще бъде създаден в сътрудничество с държавите-членки на ЕС и други експерти.Негова отправна точка ще бъдат типичните нужди на общините за развитие на устойчива енергийна система.


SEC-Tools ще съдържа отчасти софтуерни продукти и допълнителни наръчници, следващи схемата по-долу. Приложимостта и полезността на инструментите ще се проверяват чрез пилотните действия по проекта.ПИЛОТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩИНСКО НИВО
Проектът действа на общинско ниво, където са включени 9 избрани общини: една в Латвия, три в Литва, една в Полша, една в Чехия, две в България и една в Източна Германия. Основно ще се работи върху:1. Местно енергийно планиране

 •  - Инструмент за анализ на пазара
 •  - Инструмент за развиване на възможности
 •  - Инструмент за анализ на сценариите
 •  - Инструмент за създаване на методология за енергийно планиране


2. Местен енергиен пазар

 •  - Наръчник за разработване на проекти
 •  - Инструмент за анализ на проекти
 •  - Каталог за финансиране
 •  - Наръчник за предоставяне на енергийни услуги


3. Мотивиране на крайните потребители

 •  - Стратегия за привличане на крайните потребители в местните компании за услуги
 •  - Инструменти за енергиен мениджмънт
 •  - Интегрирани информационни системи
 •  - Кампании за спестяване на енергия


ПАРТНЬОРИ


 •  1. Мрежа за енергийно консултиране, Дания www.ecnetwork.dk
 •  2. Strasa, Латвия www.strasa.com
 •  3. Община Lecava, Латвия
 •  4. BAPE, Полша www.bape.com.pl
 •  5. SAPE, Полша
 •  6. EMD, Дания www.emd.dk
 •  7. SEVEn, Чешка Република www.svn.cz
 •  8. CEBra, Германия
 •  9. Eнергийна Aгенция - Пловдив (EАП), България
 •  10. Община Kaрлово, България
 •  11. Община Чепеларе, България
 •  12. Fedarene, Белгия www.fedarene.org
 •  13. TCC – ALAL, Литва
 •  14. Община Trakai, Литва
 •  15. Община Kelme, Литва
 •  16. Община Kaisiadorys, Литва

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЕКТА
Проектът подпомога прилагането на ВЕИ и енергийната ефективност на общинско ниво в новите страни членки на ЕС.

Като резултат от SEC-Tools общините участнички ще разполагат с пакет инструменти, с чиято помощ да повишат ефективността на предлаганите от тях услуги, и да модернизират финансовите си схеми и модели.Проектният план за популяризиране на резултатите от SEC-Tools включва:

 • - III Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции
 • - II Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции
 • - I Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции

За повече информация, посетете сайта на проект Sec Tools: http://www.sec-tools.net/
Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития

 • Image Енергийна Агенция - Пловдив подписа споразумение за сътрудничество с община Стамболийски

  Местните власти имат важна роля в осъществяването на енергийния преход и постигане на целите на ЕС за намаляване на енергийното потребление и вредните емисии, увеличаване дела на възобновяемата енергията, адаптиране и намаляване на въздействието върху климатичните промени. Прилагането на мерки за енергийна ефективност, подобряването на енергийните характеристики на сградите и интегрирането на възобновяеми източници в сградния фонд са сред ключовите цели в политиките за устойчивост на национално и местно ниво.  Повече
  Дата на публикуване:  17:12 | 04-07-2024
 • Image МултиХоум реализира срещи с бизнесите по сградно обновяване

  Над 80% от общия брой еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в България не отговарят на изискванията за минимални енергийни характеристики и за повечето от тях обновяването е наложителна стъпка. Високият процент жилищни сгради, за които обновяването е необходимост, е предизвикателство, но и възможност да се приложат мерки за енергийна ефективност в комбинация със сградно-интегрирани ВЕИ технологии. По този начин ще се постигне намалена консумация на енергия и по-ниски разходи, както и удължаване живота на сградите.  Повече
  Дата на публикуване:  15:36 | 28-06-2024
 • Image МултиХоум #OбновявамеЗаедно Трета партньорска среща

  Проектът МултиХоум, посветен на жилищното обновяване в област Пловдив, навлезе в своя осми работен месец като реализира редица от заложените цели за първото полугодие. Партньорите проведоха своята трета среща на 19 юни в Дом на културата "Борис Христов" Пловдив. В срещата участие взеха и Адриен Булие, старши съветник за проекти за финансиране на енергийна ефективност в изпълнителна агенция CINEA на Европейската комисия.  Повече
  Дата на публикуване:  18:04 | 21-06-2024

Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image

Вие се абонирахте успешно!