В Европа съществуват около 1,5 милиона спортни сгради, които представляват 8% от общия сграден фонд. По-голямата част от спортните сгради са изградени преди 1980 г. и в много малка част от тях са извършвани промени спрямо първоначалните условия, което поражда нужда от ремонтни дейности. Проект STEP-2-SPORT цели да подпомогне обновяването на съществуващи спортни сгради чрез стъпка по стъпка реновиране до достигане на близко до нулевото енергийно потребление, допринасяйки за енергийните цели поставени от ЕС. Проектът обхваща използването на интегрирани инициативи, фокусирайки се върху енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.За пилотни сгради са избраните следните два типа спортни сгради:Плувни басейни: проектът се фокусира върху плувни басейни, поради високата им енергийна консумация, в следствие на големите количества изпарения и необходимата организирана вентилация. Закрити спортни зали: мултифункционални спортни центрове, гимнастически зали и салони, училищни спортни сгради, интегрирани спортни съоръжения, ледени пързалки.Участници в проекта са 12 партньора от 7 Европейски страни. Проектът стартира на 1 Март 2014 и е с продължителност 36 месеца.Основните цели на проект STEP-2-SPORT са:1. Да бъде изпълнено стъпка по стъпка обновяване за достигането на близко до нулевото енергийно потребление в 22 Европейски спортни сгради. За целта ще бъдат извършени енергийни обследвания за определяне на енергийният клас на сградата и идентифицирането на енергоспестяващи мерки. Ще бъде разработен план за действие за стъпка по стъпка обновяване, който ще улесни собствениците на пилотните сгради при подобряването на енергийната ефективност в тях и за достигане на енергийно нулево потребление в рамките на 10 годишен период. Планът за действие ще включва енергоспестяващи мерки, които ще бъдат изпълнени във времетраенето на проекта.

2. Да се направи пътна карта за достигането на почти нулево енергийно потребление в Европейските спортни сгради: закрити плувни басейни и закрити спортни съоръжения. Пътната карта ще включва показатели за енергийните характеристики на Европейски спортни сгради, краткосрочен и дългосрочен план за тяхното достигане, срокове за изпълнението на всяка от тези цели, иновативни бизнес модели за обновяване на спортните сгради, както и план за непредвидени ситуации.

3. Да даде препоръки за обща методология за сертифициране на спортни сгради в ЕС, подкрепяйки по този начин целите на Директива 2010/31/EU член 11.9, която изисква Комисията да приеме доброволни общи схеми за сертифициране на енергийните характеристики на нежилищни сгради.

4. Да разпространи резултатите от проекта сред други спортни сгради с цел повишаването на информираността на целевите групи за пазара на стъпка по стъпка обновяване и за репликиране на добрите практики. Използването на възобновяеми енергийни източници ще бъде насърчено, като важен принос за постигането на целите на ЕС за 2020 г. за спестяване на 20 % от потреблението на първична енергия, което е определено като ключова стъпка за постигането на дългосрочните цели за опазване на енергия и климат. Тъй като повечето спортни съоръжения са обществени сгради и в съответствие с Плана за Енергийна Ефективност 2011 на Европейската Комисия, който насърчава водещата роля на публичния сектор, проект Step2Sport ще подкрепи именно него с цел да даде ясен пример за спортни сгради с висока енергийна ефективност.

Освен това проект STEP-2-SPORT има за цел по-дългосрочен ефект и принос към Европейските стратегически цели за намаляване с повече от 20 % на CO2емисиите до 2020 г.:

1. Увеличаване на броят на съществуващите спортни сгради в ЕС със сертификат за енергийни характеристики, като основен подход за обновяване и за достигане на близко до нулевото енергийно потребление.

2. Увеличаване на инвестициите за енергийната ефективност и използването на ВЕИ в спортни сгради. В днешно време в някои страни, инвестиционните разходи представляват сериозна пречка за използването на енергийно ефективни технологии.

3. Подкрепа на Плана за Енергийна Ефективност 2011 и Споразумението на кметовете – Конвентът на Кметовете.Зала "Дунав"

Зала "Левски"

Зала "Локомотив"


Прочете публикации от проект Prometheus... Качество, сътрудничество, комуникация: мерки за заздравяване на МСП на пазара за зелени услуги Ръководство за създаване на клъстъри Модел MATES За повече информация, посетете сайта на проекта Prometheus: http://www.prometheus-iee.eu/


Система за осигуряване на качеството при обновяване на жилищни сгради с цел повишаване енергийната им ефективност

Проектът SQUARE разработи обща европейска система за осигуряване на качеството (СОК) при обновяване на жилищни сгради с цел подобряване на енергийната им ефективност в съответствие с националните законови норми на страните, участнички в проекта. СОК е полезен инструмент за мащабно и систематично преустройство на съшествуващите сгради, мониторинг и оценка на изпълнение на предписаните мерки за енергийна ефективност. Система за осигуряване на качеството описва по систематизиран начин основните етапи на обновлвние: по систематичен начин процесите на управление на процеса на обновяване на сграда и управление на обновената сграда.

Брошура за системата за осигуряване на качеството Българската версия на системата за осигуряване на качеството

За повече информация, посетете сайта на проект SQUARE: http://www.iee-square.eu/


INTEREB:
Интегрирано енергийно обновяване на сгради “Интегрирано енергийно обновяване на сгради” (INTEREB) дефинира процедурите по въвеждане на мерки за енергийно обновление, което води до повишаване на стандартите за енергийна ефективност на съществуващи сгради. INTEREB подпомага местните власти да стартират нови стратегии, регулации и финансиране с цел по-устойчиво обновление. Резултатите от проекта са основно ориентирани към местните власти, като използването на разработената методология ще позволи да се оценява сравнително лесно потенциалът за енергоспестяване на определен жилищен фонд. Това ще помогне за разработването на регионални стратегии, които да интегрират препоръките за енергоспестяващи мерки в процесите на обновяване на сградния фонд и да се предвиди оптимално разпределение на финансовите ресурси в рамките на стимулираща законова и институционална рамка. Всички предложени в INTEREB стратегии са хармонизирани с Европейската директива за енергийните характеристики на сгради, където приоритет е енергийното обновяване на сградния фонд.
________________________________________
INTEREB НАКРАТКО:
Анализиране на националния рамков контекст на сградния фонд в България, Полша, Италия и Франция Разработване и адаптиране на INTEREB методологията към националния контекст на България, Полша, Италия и Франция Избор на примерни случаи, където може да се приложи методологията за оценка на потенциални енергийни спестявания при обновлението на сгради Изпробване на методологията при прилагане на мерки за енергийна ефективност Предлагане на стратегии за енергийно обновяване на жилищни сгради
________________________________________
РОЛЯ НА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИ В INTEREB:
100 панелни и 100 други сгради от всички възможни възрасти бяха изследвани (и след това тази информация беше приложена към представителите на всяка група). Основният принцип за избора на изследваните сгради бе наличие на всички типове сгради, класифицирани в съответствие с периода и строителната технология. Бяха изследвани 1% от сградите от всяка група в Пловдив. Класификацията бе направена в съответствие с топлинно-изолационните свойства на обвивката на сградата на основата на класификацията на Националния статистически институт на България. За едновременното осъществяване на всичките четири енергоспстяващи мерки, които ще доведат до 56 785 tep/година първични енергоспестявания е необходимо да се инвестират приблизително: 150 943 969 € за панелни сгради 67 353 631 € за сгради със стомано-бетонна конструкция 93 359 915 € за сгради с масивна конструкция, или 310 567 698 € за всички сгради в Пловдив. Периодът за изкупуване на общата инвестиция е около: 10.6 години за панелни сгради 12.4 години за стоманобетонни сгради 11.2 за масивни сгради.
________________________________________
ПАРТНЬОРИ:
Associazione Rete di Punti Energia, Италия Енергийна агенция—Пловдив, България Rhônealpénergie-Environnement, Франция Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Полша
________________________________________
ОПИСАНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА:
Принципиалната цел на тази методология, разработена в рамките на проекта INTEREB, е да подпомогне оценката на потенциала за енергоспестяване на точно определен жилищен фонд и по този начин да осигури средство, насочено основно към хората, взимащи решения и професионалистите, за да я използват при прилагането на стратегии за планиране, насочени към интегриране на енергийните изисквания в процесите на подновяване на сгради. Той включва изработването на възможни сценарии за енергийно ефективни мерки за обновление, където техническите и икономическите аспекти се изследват, чрез интегриран подход за оценяване на потенциала за енергоспестяване, приемайки мерки за ефективно използване на енергийните ресурси, по-ниско ниво на въздействие върху околната среда вследствие на намаляване емисията на парников газ и изчисляване на периода за откупуване при тяхното прилагане. Общата цел бе, всъщност, да се приеме стратегия за обновление на сгради при “минимални цени”, където интервенциите за мерки за енергийно обновление се третират като допълнителни цени, а не като брутни цени. След избиране на образец, първата стъпка на процедурата е да започне със събиране на основната база данни, извлечена главно от статистическото преброяване. Данните по този начин се включват в единна база за формиране на технически архив на строителния фонд, върху която ще се осъществяват всички следващи екстраполации. Други подходи могат очевидно да доведат до различни матрици с по-малък или по-голям брой елементи. Тази гъвкавост и адаптивност е предимство за предложения модел. След като броят на апартаментите, цялата им нетна повърхност и средната нетна повърхност са известни, следващата стъпка е да се дефинират индикаторите и коефициентите, необходими за осъществяване на последващите изчисления ( средна височина на апартаментите, съотношението между непрозрачната вертикална повърхност и нетната повърхност, съотношението между прозрачната повърхност и нетната повърхност на сградите, U-стойностите на покрива, стените и прозорците и др.). Те се извеждат или от анализа на място или от библиографски източници. Засечени с вече наличната събрана базова информация, те ще позволят количествено определяне на строителните елементи, като нетния обем, повърхността на стените, покрива и прозрачните елементи. След това, според предвидените енергоспестителни мерки, ще бъдат определени целеви U-стойности за всички или за някои от избраните по-горе строителни елементи. Всяка интервенция ще бъде дефинирана по този начин чрез цел на изпълнението (U-стойност), размер (избрана дебелина на изолацията) и съответните цени (на допълнителната необходима изолация). Следващата стъпка е тези изчисления да се допълнят с информацията за климата и цената на енергията за получаване на оценка на постигнатите енергийни спестявания, след което се изчислява срокът за откупуване. Ако откупуването е с неудовлетворителни параметри, тогава се преминава към нова редефиниция на типа енергоспестителна мярка, която следва да се приложи. Накрая, когато са определени факторите на емисиите, е възможно да се изчисли намаляването на емисиите във връзка с изчислените първични енергоспестявания. Цялата изчислителна процедура е много удобна, като изчисленията се правят основно на електронни таблици. Очевидно, при този подход, с колкото повече налична информация за устойчивостта и характеристиките на определен сграден фонд разполага изследователя, толкова по-лесно и бързо могат да се направят изчисленията по методологията. Българска методология От сградния фонд със 16 669 сгради - общо 137 745 апартамента, бяха изследвани 100 панелни сгради и други 100 сгради от всички възможни възрасти, типове и технологии. Изследването е съсредоточено около трите основни типове сгради: панелни сгради, изградени след 1961 г., сгради със стомано- бетонна конструкция, изградени след 1920 г. до днес и сгради с масивна конструкция с масивни тухлени стени, изградени през същия изследван период. В сравнение с базовия италиански модел, матрицата “типове сгради/година на построяване” съдържа 8 групи(при 6 групи на базовия модел) в съответствие с периодите на построяване на изследвания жилищен фонд, докато класификацията на типовете сгради според броя на жилищата е същата. При сравнение на българския и базовия модел бяха отчетени различия в стойностите на следните данни: коефициента на топлопреминаване на прозрачните елементи 1,8 W/м2K(2,3 W/м2Kпри базовия модел) и по-високи цени за топлоизолацията на стени и покрив (3,60 €/м2см при 2,20 €/м2см на базовия модел), по-ниски цени на термостатните вентили от 15€/бр. (65,00€/бр. при базовия модел) и цена на замяна на прозорци, от 84€/м2. (120 €/м2 при базовия модел).
________________________________________
Управление и поддръжка на жилищните блокове Управлението и поддръжката на блок от апартаменти се осъществява в съответствие със Закона за собствеността и Наредбата за управление на етажната собственост. Поддръжката и обновяването на отделните жилища в сградата са задължение на собствениците им и се заплащат от тях. Ако етажи или части от етажи се притежават от различни собственици, общите части, принадлежащи на всички собственици са: земята, на която е изградена сградата, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени, покривите, основните тръбопроводи на всички видове технически инсталации и др. Имайки предвид необходимостта от скъпи предварителни изследвания във връзка с обновяването, много малък брой собственици могат да си позволят тези разходи. Проблемът с реконструкцията, обновяването и модернизацията на жилищни сгради трябва да стане приоритет на правителството и общините, включително и чрез някои промени в законодателната рамка, които следва да бъдат предложени, приети и да влезнат в сила. Необходимо е да бъде изграден модел, в който да се съчетаят правните и техническите изисквания за по-ефективно приложение на законодателството, за улеснение, както на гражданите, така и на публичните институции и фирмите.
Сграден фонд в Община Пловдив Община Пловдив, с територия от 53 км2 и 338 224 жители, е разположена на двата бряга на река Марица в Горно Тракийската низина. Броят на жилищата в Пловдив е 137 818 в 18 669 сгради. Сгради строени преди Втората световна война: 8 435 жилища, 5 105 сгради Едно-фамилни къщи, с гредоред и средно-масивни стени с традиционен скатен покрив, често строени без утвърдени планове и официални документи; Едно-, дву- и триетажни със средни или масивни тухлени стени (28 см), и греди по перваза, с традиционен скатен покрив; Едно-, дву- и триетажни сгради за едно или две семейства с тухлени стени и стоманено- бетонна конструкция и традиционен скатен покрив; Три-, четири- и пететажни жилищни блокове със стоманено-бетонни елементи и стоманено-бетонна конструкция, с тухлени стени (42 см) и много често двойни прозорци с дървена рамка и традиционен скатен покрив. Сгради строени след Втората световна война до средата на 60-те: 11 410 жилища, 4369 сгради За разлика от предходния период, няма съществена промяна в типологията на сградите и моделите строителна конструкция. Въпреки че има нарастване в средна плътност на жилищните интервенции. Сгради строени в периода от средата на 60-те до края на 80-те: 64435 жилища, 5180 сгради В допълнение към предишните типове, но със сериозно намаление на строителството на едно-фамилни къщи, най-голямата новост е в големия процент жилища-блокове от апартаменти, направени с масивни блокове от панели. Жилищни блокове, направени от пакето- повдигани плочи – “панели” или блокове със стоманено-бетонна конструкция – индустриални технологии, базирани на едроплощен кофраж или пакето-повдигани плочи, обикновено с външни панелни стени и плосък покрив. Жилищни блокове със стоманено-бетонна конструкция с масивни тухлени стени, обикновено дебели 25 cm и слепени дървени прозорци, с плосък покрив. Що се отнася до кооперативното строителство, сградите се характеризират със скатен традиционен покрив и слепени дървени прозорци. Сгради строени от края на 80-те до днес: 93 133 жилища, 6 037 сгради В по-голямата си част от същите типове, но с нова технологична черта, масивно въвеждане на термична изолация на граничните стени. Жилищен блок със стоманo-бетонна конструкция, масивни тухлени стени (25 см) с топлинна изолация, PVC или алуминиева дограма, с основно традиционен скатен или плосък покрив. През последните 15 години се наблюдава съществено намаление в броя на новите сгради в сравнение със строителния бум, характерен за строителството на панелни блокове през 60-те, 70-те и 80-те. Въпреки това темповете през 90-те не са били ниски. Основните кризи на пазара на недвижимата собственост избухват през 1997-98 г. и по- късно през 2000-2001 г.. Заедно с това могат да се идентифицират нови позитивни тенденции в строителната индустрия, особено що се отнася до енергийната ефективност на новите сгради във връзка с прилагането на нова политика и нови нормативни разпоредби в тази област. След 1995 г. и особено след 1999 г. - 2000 г., наредбите доведоха до значително подобрение в характеристиките на топлоизолацията на новопостроените сгради.


Действия по обновление на жилищните сгради в Пловдив Средната възраст на сградите в Пловдив е повече от 30 години. Трудно е да се определи колко от тези сгради са били обновени и отговарят на модерните нужди и стандарти. В отсъствието на значими стимули не е вероятно пазара за обновление да реализира някакво реално развитие по простата причина, че българите не притежават финансовите ресурси, необходими за действията по обновление. От друга страна, законодателството регулиращо този процес не признава изолацията на стените и покрива като мярка за енергийно обновление, подлежаща на разрешение. Така че общините или другите компетентни власти нямат информация за целите на статистиката в областта на обновлението на местно равнище. Всъщност няма информация за броя на енергийно ефективно модернизираните сгради. Изборът на Пловдив като обект за проучване Защо Пловдив? Пловдив представлява различни исторически периоди сгради. Той добре типологизира българската еволюция в сградите и потвържава хомогенността на основните характеристики на сградния жилищен фонд. Класификацията, поддържана от Националния статистически институт от 2001 г., която идентифицира три основни типа строителни конструкции – стоманено-бетонна, тухлена и други – не е пълна. По тази причина българското изследване беше базиранo на следните пет групи сгради: панелни, със стоманено-бетонна конструкция, масивни със стоманено-бетонни плочи с носещи тухлени стени, тухлени с гредоред и други.


Основните характеристики на различните типове жилищни сгради са описани по-долу детайлно:

 • - Панелни сгради
 • - Външни стени: стомано-бетонни елементи, предварително изработени от леки бетонни конструкции, с или без топлинна изолация, включително на материалите;
 • - Покрив: плосък – двоен (“студен”) или единичен (“топъл”);
 • - Носеща конструкция: стени направени предварително от стоманено-бетонни елементи.


Сгради със стомано-бетонна конструкция

 • - Външни стени: масивни тухлени или керамични блокове дебели 25 до 38 см или стомано-бетонни панели, от изработени отделно елементи от бетон, с или без топлинна изолация, включително на материалите;
 • - Покрив: или плосък – двоен (“студен”), или единичен (“топъл”), или скатен с керемидено покритие;
 • - Носеща конструкция: стоманено-бетонна рамка с буферни стени.
 • - Сгради с масивна конструкция с носещи тухлени стени и стоманено-бетонни плочи:
 • - Външни стени: масивни тухлени или керамични блокове с дебелина 25 до 38 см;
 • - Покрив: скатен и керемиден.
 • - Носеща конструкция: тухлени стени, оградени от колони и стомано-бетонни плочи.


Сгради конструкция от гредоред с носещи тухлени стени и подове от дървени греди:

 • - Външни стени: масивни тухлени иликерамични блокове с дебелина 25 до 38 cm;
 • - Покрив: скатен и керемиден;
 • - Носеща конструкция: масивни тухлени стени и подове от дървени греди.


Други сгради с различни типове конструкции:
- Това обикновено се отнася до модернизирани, ниско-качествени или примитивни сгради.

100 панелни и 100 други сгради от всички възможни възрасти бяха изследвани (и след това тази информация беше приложена към представителите на всяка група). Основният принцип за избора на изследваните сгради бе наличие на всички типове сгради, класифицирани в съответствие с периода и строителната технология. Бяха изследвани 1% от сградите от всяка група в Пловдив. Класификацията бе направена в съответствие с топлинно-изолационните свойства на обвивката на сградата на основата на класификацията на Националния статистически институт на България. Размерите и другите характеристики (конструкция, материали, дебелина на мазилката, настилката и др.) на изучаваните сгради от съответните групи бяха взети от работните чертежи, проектите или скиците; от базата данни на собствениците; или бяха измерени на място. Беше установено, че панелните сгради (41,7% от сградния фонда) имат най-лошите енергийни характеристики: общия коефициент на топлопреминаване на най-масивните панелни сгради варира между 1,53 и 1,86, със среден U-стойност между 0,95 и 1,40 за целия сграден фонд. Коефициентите за топлопреминаване се изчисляват на база проектните параметри на външните стени и елементи. Жилищата в сгради със стомано-бетонни и масивни конструкции с носещи тухлени стени представляват 46,6% от сградния фонд (съответно 21,9% и 24,7%). Техните топлинни показатели могат да бъдат приети като задоволителни, но не достатъчно, за да отговорят на изискванията за енергийна ефективност. За сградите, построени от 1960 г. до 1990 г., U - стойностите са между 1,12 и 1,54 W/m2K. Тези сгради ще бъдат втора целева група за интервенция. Сградите построени между 1991 г. и 1996 г. също ще бъдат обновени, но по-късно. U-стойностите за същия тип сгради (които са 92,4% от новите сгради) са подобрени, благодарение наредбата, свързана с топлинната ефективност в сила от 1999 г. Средните стойности на коефициента за топлопреминаване за сградите, построени между 1997 г. и 2001 г. варират между 0,95 и 1,04 W/m2K и с тенденция на подобряване. Жилищата с конструкция гредоред съставляват 9,5% от сградния фонд. Техните U-стойности са по-ниски от тези на панелните сгради и се движат между 1,17 и 1,29 W/m2K. Тъй като в повечето случаи изследвания жизнен цикъл на сградата на тези конструкции вече е надхвърлен и поради факта че градските плановици разглеждат такива сгради като кандидати за разрушаване, за тях не се предвижда обновление. Показателите за жилищата в сградите с друга конструкция могат да се различават съществено, но този тип сграда е малък процент от жилищния фонд – само 2,1%. Те няма да се обновяват, тъй като липсва строителна документация. Приблизително 88,3% от сградния фонд на Пловдив може да бъде подложен на обновление с цел подобряване на топлинните характеристики. Тази част от сградния фонд ще намалее с един процент, когато бъдат построени новите енерго-ефективни сгради. Други 2-2,5% от собствениците на сгради или не желаят или не е вероятно да предприемат действия за обновление. Основните трудности, с които се сблъска екипа за изследване са свързани с несъвършените методи за измерване на топлинните показатели и липсата на данни за енергийното потребление. Налице е и липса на законодателство, осигуряващо стимули за собствениците да обновяват жилищата си, както и да си сътрудничат с други собственици на жилища в рамките на по- голяма структура.

Резултати от приложение на методологията Бяха разгледани и изчислени резултатите от прилагането на следните енергоспестяващи мерки:

 • - топлоизолация на стени;
 • - замяна на прозорци;
 • - инсталиране на индивидуални регулиращи системи;
 • - топлоизолация на покрива,

За избраните за изследване три групи жилища, при които интервенциите по ограждащата повърхност на сградите могат да бъдат осъществени чрез прилагането на посочените по-горе мерки върху фасадите на сградите, в които се осъществяват дейности по обновяване - 57 484 панелни, 30 196 стомано- бетонни, 34 000 масивни конструкции носещи тухлени стени – така наречените “масивни сгради” – или общо 121 680 жилища.

За крайна цел за коефициента на топлопреминаване на ограждащите стени и покрива (U-стойност) е избрана стойност от 0,4 W/м2K, средна в сравнение с приетите в строителните норми на ЕС. За топлоизолационен материал при оценката на интервенциите върху сградната обвивка е избран експандиран полистирол с оефициент на топлопроводност – 0,04 W/мK. За крайна цел на коефициента на топлопреминаване за прозрачните елементи (прозорци, врати) е избрана стойност от 1,8 W/м2K – съответстваща на съвременните технологии в момента на пазара.

За едновременното осъществяване на всичките четири енергоспстяващи мерки, които ще доведат до 56 785 tep/година първични енергоспестявания е необходимо да се инвестират приблизително:

 • - 150 943 969 € за панелни сгради
 • - 67 353 631 € за сгради със стомано-бетонна конструкция
 • - 93 359 915 € за сгради с масивна конструкция, или 310 567 698 € за всички сгради в Пловдив.

Периодът за обратно изкупуване на капиталовата инвестиция зависи от индивидуалните интервенции:

Топлоизолация на външни стени:

 • - 8,3 години за панелни сгради
 • - 9,5 години за стомано-бетонни сгради
 • - 9,4 години за масивни сгради

Замяна на прозорци:

 • - 16,4 години за панелни сгради
 • - 16,5 години за стомано-бетонни сгради
 • - 19,4 години за масивни сгради

Инсталиране на индивидуални регулиращи системи:

 • - 5,7 години за панелни сгради
 • - 3,2 години за стоманено-бетонни сгради
 • - 5,6 години за масивни сгради

Топлоизолация на покрива:

 • - 10,8 години за панелни сгради
 • - 14,5 години за стомано-бетонни сгради
 • - 7 години за масивни сгради

Ако се вземат предвид всичките четири интервенции, периода на изкупуване на общата инвестиция е около:

 • - 10,6 години за панелни сгради
 • - 12,4 години за стоманено-бетонни сгради
 • - 11,2 години за масивни сгради.

При тази оценка политиките за данъчни облекчения, които биха позволили възстановяване на част от разходите не бяха взети под внимание. Намаляването на енергийното потребление е:

 • - 83,2% по отношение на панелните сгради (57 484 жилища)
 • - 61% по отношение на стомано-бетонните сгради (30 196 жилища)
 • - 82,3% по отношение на масивните сгради (34 000 жилища).

Специфичния разход на енергия за отопление след едновременното прилагането на всичките оценени енергоспестяващи мерки е съответно:

 • - 21 kWh/м2 за панелните сгради (57 484 жилища)
 • - 41 kWh/м2 за стомано-бетонните сгради (30 196 жилища)
 • - 20 kWh/м2 по отношение на масивните сгради (34 000 жилища)

Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития

 • Image Енергийна Агенция - Пловдив подписа споразумение за сътрудничество с община Стамболийски

  Местните власти имат важна роля в осъществяването на енергийния преход и постигане на целите на ЕС за намаляване на енергийното потребление и вредните емисии, увеличаване дела на възобновяемата енергията, адаптиране и намаляване на въздействието върху климатичните промени. Прилагането на мерки за енергийна ефективност, подобряването на енергийните характеристики на сградите и интегрирането на възобновяеми източници в сградния фонд са сред ключовите цели в политиките за устойчивост на национално и местно ниво.  Повече
  Дата на публикуване:  17:12 | 04-07-2024
 • Image МултиХоум реализира срещи с бизнесите по сградно обновяване

  Над 80% от общия брой еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в България не отговарят на изискванията за минимални енергийни характеристики и за повечето от тях обновяването е наложителна стъпка. Високият процент жилищни сгради, за които обновяването е необходимост, е предизвикателство, но и възможност да се приложат мерки за енергийна ефективност в комбинация със сградно-интегрирани ВЕИ технологии. По този начин ще се постигне намалена консумация на енергия и по-ниски разходи, както и удължаване живота на сградите.  Повече
  Дата на публикуване:  15:36 | 28-06-2024
 • Image МултиХоум #OбновявамеЗаедно Трета партньорска среща

  Проектът МултиХоум, посветен на жилищното обновяване в област Пловдив, навлезе в своя осми работен месец като реализира редица от заложените цели за първото полугодие. Партньорите проведоха своята трета среща на 19 юни в Дом на културата "Борис Христов" Пловдив. В срещата участие взеха и Адриен Булие, старши съветник за проекти за финансиране на енергийна ефективност в изпълнителна агенция CINEA на Европейската комисия.  Повече
  Дата на публикуване:  18:04 | 21-06-2024

Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image

Вие се абонирахте успешно!