OФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ С ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ТВЪРДИ БИОГОРИВА И КОМПОСТ е създадена през 2013 г. и разполага с нова модерна апаратура, аналог на съвременните европейски лаборатории в рамките на проект „Създаване на офис за технологичен трансфер на знания за качеството на твърдите биогорива“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013.
 
МИСИЯTA:
- Анализиране, окачествяване и сертифициране на твърди биогорива и компост.
- Насърчаване процесите за оползотво-ряване и управление на биоразгради-мите отпадъци и създаване на система за осигуряване качеството на компоста.
- Подпомагане процеса на внедряване на иновативни технологии и практики за оползотворяване на биоотпадъците от селскостопанската дейност.
- Разпростраяване на резултатите от изследователската дейностна лабора-торията с цел повишаване на информи-раността на заинтересованите страни.
- Подкрепа за разширяване на пазара на твърдите биогорива и инсталиране на високоефективни съоръжения за изгарянето им.
 
 

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir