Енергийна Агенция - Пловдив подписа споразумение за сътрудничество с община Стамболийски

 

Местните власти имат важна роля в осъществяването на енергийния преход и постигане на целите на ЕС за намаляване на енергийното потребление и вредните емисии, увеличаване дела на възобновяемата енергията, адаптиране и намаляване на въздействието върху климатичните промени. Прилагането на мерки за енергийна ефективност, подобряването на енергийните характеристики на сградите и интегрирането на възобновяеми източници в сградния фонд са сред ключовите цели в политиките за устойчивост на национално и местно ниво.

Енергийна Агенция - Пловдив активно подкрепя и съдейства на общинските администрации в посока тяхното устойчиво енергийно развитие и управление. В този контекст на 2 юли експерти от Енергийна Агенция - Пловдив проведоха среща в община Стамболийски, на която присъстваха кмета г-н Петър Неделев и г-жа Ваня Костадинова, заместник-кмет, както и служители от Дирекция “Жилищна политика”.

Общинските представители бяха запознати с възможностите за техническа помощ за обновяване на общински и жилищни сгради, които Енергийна Агенция - Пловдив може да предложи в рамките на механизма  ELENA на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка и услугата едно гише за ЕЕ, ВЕИ и енергийни общности. Консултирането, от което общината ще може да се възползва, включва ▪ интегрирани услуги: от информация и консултации до анализ на сгради, изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, подготовка на документация и подкрепа при проектиране за инвестиционни проекти; ▪ комплексна експертиза (информационна, правна, финансова, техническа) по време на целия процес на енергийно обновяване на сградите; ▪ техническа и правна подкрепа за стартиране на обществени поръчки за изпълнение на интервенции за ЕЕ, след обсъждане на резултатите от енергийни и технически обследвания. Услугите са безвъзмездни за общините и гражданите.

Дискутирани бяха и приоритетни въпроси като устойчивото развитие на община Стамболийски, изграждане на инсталации за възобновяема енергия в детски градини и училища,  намаляване на разходите за енергия в общински сгради и тяхното енергийно обновяване.

Обменени бяха конкретни предложения за сътрудничество за безвъзмездно извършване на архитектурни заснемания, обследвания за енергийна ефективност и други необходими услуги, подготвящи реализирането на енергоспестяващите мерки. Подписаното споразумение за партньорство обхваща реализиране на съвместни  дейности за ускорена декарбонизация  на сградния фонд на община Стамболийски, както и дълбочинно енергийно обновяване на общинския сграден фонд с интегриране на  ВЕИ  инсталации.

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив