Защо са ни нужни структури

„едно гише“ за жилищно обновяване?

 

 

Жилищният сектор остава с най-голям дял от крайното енергийно потребление и въглеродните емисии в Европа. Над 85% от жилищата в Европа са построени преди 2000 г., от които над 85% ще продължат да съществуват до 2050 г.

Новата директива за енергийните характеристики на сгради поставя нови, по-строги и високи изисквания за енергийните спестявания в жилищния сектор: до 2030 г. трябва да се намали 16% от първичното им енергийно потребление и 20-22% до 2035 г. като поне 55% от спестяванията трябва да бъдат постигнати в най-лошите сгради, определени като 43% от сградния фонд с най-ниски енергийни характеристики.

 

Предвижда се законодателството да задължи хората да обновяват домовете си, дори понякога при свръх високи изисквания, които може да изискват значителни средства и познания, а ремонтите да продължат години. За да бъдат постигнати тези амбициозни цели за жилищно обновяване, директивата поставя изискване страните-членки да създадат и подкрепят структури „едно гише“ за консултиране на гражданите като сътрудничество между местни власти, енергийни агенции и бизнеси в сферата на обновяването. НПВУ предвижда реформа за създаването им във всички 28 областни градове, която към момента не се реализира. Повишаването на енергийната ефективност на сградите ще намали емисиите, ще предостави възможност за справяване с енергийната бедност и ще намали уязвимостта на хората по отношение на цените на енергията.

 

Проект МултиХоум e опитът на Енергийна Агенция - Пловдив и Община Пловдив да стартира такава услуга за всички граждани на област Пловдив. Консултациите на МултиХоум предоставят услуги за декабонизация на сградите и покриват енергийно обновяване на сградите, замяна на старите отоплителни уреди и инсталации на твърдо гориво и инсталиране на собствени ВЕИ инсталации за производство на електрическа или топлинна енергия. Те са насочени към собственици на едно- и многофамилни сгради, енергийно бедни и уязвими домакинства и бъдещи енергийни общности. Консултациите се финансират от програма LIFE на ЕК и ще са безплатни за гражданите.

В България пазарът за обновяване на най-нуждаещите се сгради на практика не съществува – задачата на МултиХоум е да насочи собствениците на жилища в цялостния процес на обновяване, да ги свърже с надеждни доставчици на енергийни услуги и технологии и да ги подкрепи в намиране на подходящото финансиране.

 

Но преди всичко, МултиХоум ще гради доверие – между гражданите, доставчиците, местните власти, финансовите институции, за да могат те да осъществяват заедно нови проекти за цялостно и амбициозно сградно обновяване, съобразено с най-новите изисквания и тенденции. Само така ще можем да подкрепим пълноценно енергийния преход на жилищния сектор в област Пловдив и неговото нисковъглеродно и нискоемисионно развитие.

 

Лияна Аджарова

Изпълнителен директор, Енергийна Агенция - Пловдив