МултиХоум

#OбновявамеЗаедно

Трета партньорска среща

Проектът МултиХоум, посветен на жилищното обновяване в област Пловдив, навлезе в своя осми работен месец като реализира редица от заложените цели за първото полугодие.

Партньорите проведоха своята трета среща на 19 юни в Дом на културата "Борис Христов" Пловдив. В срещата участие взеха и Адриен Булие, старши съветник за проекти за финансиране на енергийна ефективност в изпълнителна агенция CINEA на Европейската комисия.

                   

               Фото кредит: Енергийна Агенция - Пловдив

 

По време на срещата Енергийна Агенция - Пловдив представи вече функциониращото пилотно едно гише с фокус върху енергийната ефективност, ВЕИ и енергийни общности за обновяване и декарбонизация на жилищния сграден фонд в Пловдивска област. В лицето на експертите от едното гише, гражданите имат възможност да получат съвети и консултиране относно: ▪ кaкви технологии да изберат за интервенции за енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници; ▪ подмяна на системи за отопление/охлаждане с нови и по-ефективни уреди - индивидуални и колективни инсталации; ▪ създаване на енергийни общности. Гражданите могат да бъдат консултирани също така и относно архитектурно и термографско заснемане, обследвания за енергийна ефективност, други технически обследвания. Акцентира се върху разработването на дигитални инструменти, които допълнително ще подпомогнат гражданите как конкретни мерки могат да бъдат приложени при енергийно обновяване на сградите.

Стартира разработването на платформа за енергийни услуги и консултации МултиХоум включваща техническа експертиза и професионални съвети. Платформата ще бъде свързващо звено между собствениците на жилища, фирми за дейности по обновяване и финансови институции.

 

 

 

Към момента по проекта са проведени дискусионни срещи с браншови структури в областта на сградното обновяване вкл. Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Пловдив, Българска асоциация за изолации в строителството, Камара на строителите Пловдив, както и с обединения на домоуправители. Търсеното сътрудничество с тези структури е в посока формиране на критериите за качество на доставчиците и партньорство с членовете им. Обявени бяха предстоящите срещи с бизнесите по енергийно обновяване, профилирани по сектори: строителство, ОВК и ВЕИ. Предстоят разговори с банки и финансиращи институции за подготовка на финансови инструменти за собствениците на жилища, покриващи целия процес на жилищно обновяване.

В следобедната сесия беше проведена първа среща на Регионалния Kонсултативен съвет за жилищно обновяване, включващ представители на районните администрации в община Пловдив и общински експерти от 17-те общини от областта. Експерти от Агенцията за устойчиво енергийно развитие се присъединиха като наблюдаващ орган на национално ниво.

Консултативният съвет ще има ключова роля в контекста на изготвяне на препоръки за прилагане на национални политики, които да улеснят достъпа на едно- и многофамилни жилищни сгради до обществено финансиране на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ. Ще бъде изготвена и пътна карта за обновяването на едно- и многофамилни жилищни сгради в областта до 2050 г. спрямо най-актуалните изисквания на българското и европейско законодателство.

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив