ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ - ВЪЗМОЖНОСТ ЛИ СА ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА?

 

Интервю с г-н Ивайло Алексиев,

Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

 

Енергийна Агенция - Пловдив e част от международния проект ConnectHeat, който стартира през есента на 2022 и ще продължи до септември 2025 год. В тази връзка Агенцията е пряко ангажирана с темата и следи нейното развитие в България.

Основната цел на проекта е да отключи потенциала на енергийните общности в сектор отопление и охлаждане, както и да ускори процеса на декарбонизация посредством ангажиране на гражданите в реализиране на енергийни общности.

Независимо от формата, която приемат, енергийните общности ( ЕО) могат да допринесат с редица ползи, както за гражданите, така и за местните икономики. Енергийните проекти на ниво общност позволяват на хората да бъдат активни участници в енергийната система и да подпомагат децентрализацията. Освен това, концепцията за EO представлява социална иновация, която може едновременно да даде решения за преодоляване на  проблема с енергийната бедност в България. Много енергийни общности в Европа дават възможност на социално и икономически уязвими групи да участват и да се възползват от проектите.

                                                         

Настоящата пресинформация съдържа интервю с г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на българската Агенция за устойчиво енергийно развитие, който дава отговори на редица въпроси, които представляват интерес относно перспективите за установяването и заработването на ЕО на местна почва.

 

                                                                               Снимка: Енергийна Агенция - Пловдив

v  От 2018 г. енергийните общности са признати от законодателството на Европейския съюз като част от законодателния пакет, управляващ енергийната система на съюза. На тях е заложена важна роля в енергийния преход, към който ЕС се стреми. Г-н Алексиев, моля да ни представите ситуацията към настоящия момент в България.

 

С последните изменения на ЗЕВИ от 13.10.2023 г. бяха въведени понятията „Потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“ (чл.18а) и „Общности за възобновяема енергия“ (чл.18б). Дадени са дефиниции на двете понятия, както и какви дейности могат да осъществяват. За да бъдат насърчени действия в ЗЕВИ са предвидени анализи на пречките за осъществяване на тези дейсности. Анализите са изготвени и се обсъждат с екипа в Министерство на енергетиката за тяхното финализиране. Част от пречките са свързани със синхронизиране на подзаконови нормативи и регулации. Във връзка с това КЕВР публикуваха на 31.01.2024 г. проект на Наредба №6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи с краен срок за предложения до 14.02.2024 г.

И към момента нормативната уредба не препятства потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и създаването на общности за възобновяема енергия и целта на развитието на регулациите е улесняване на процеса, а не създаването му.

 

v  Има ли предизвикателства, които трябва да се вземат предвид при създаването на енергийна общност на българския енергиен пазар?

 

По мое мнение в момента има две основни предизвикателства:

-        Сложен административен процес, за който е необходимо познаването на множество нормативи, като ЗЕ, ЗЕВИ, ЗУТ, ЗООС, ЗБР и други;

-        Една от основните цели на общностите за възобновяема енергия е принос за местните общности, т.е. сдружаване за подобряване на живота в местата, където се създават. Културата на сдружаване е изгубена в предходните години, което се вижда изключително ясно от управлението на многофамилните сгради.

 

v  Какви биха били икономическите, социални и екологични ползи от основаването на енергийни общности в България?

 

Икономическите ползи са ясни: намаляване на разходите за енергия на участниците в общността. Екологичните също: намаляване въглеродния отпечатък както при производството на енергия, така и при потреблението.

Социалните ползи са много важни. Не случайно се акцентира, че в тези общности могат да участват общините, които стопанисват обекти като детски градини, училища и социални жилища. Експлоатацията на такива обекти трябва да генерира и ползи на местно ниво – работни места, местен бизнес и др.

 

v  Когато говорим за енергийни общности, основен прерогатив в Европа имат енергийните общности за производство на електрическа енергия. Основна цел на проекта Connectheat по програма LIFE на ЕС е създаване и популяризиране на енергийни общности, които използват възобновяеми източници за производство и потребление на топлина и/или охлаждане. Мислите ли, че такива общности имат бъдеще у нас и могат ли те да подпомогнат декарбонизацията на сектор отопление и охлаждане?

 

Трябва да правите разлика между енергийни общности за производство на елетрическа енергия и енергийни общности за възобновяема енергия (ОВИ). ОВИ носят ползите очертани в предходната точка, не са ограничено до вида на енергията, така че производството на топлина или енергия за охлаждане е напълно в съответствие с концепцията за ЕВИ.

 

 

v  Една от препоръките на  Директивата за насърчаване използването на енергия  от възобновяеми източници е държавите членки да определят с колко процента годишно да се увеличава делът на произвежданата от възобновяеми източници топлинна енергия от топлофикационните дружества. Планира ли се залагане на такива цели в интегрирания план в областта на енергетиката и климата или в друг подобен документ?

 

Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) е документ, който се разработва по образец от европейски регламент и това е включено в него, както и вече има текст в чл.12 от ЗЕВИ:

(6) За периодите 2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 г. делът на енергията от възобновяеми източници в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане се увеличава с 1,3 процентни пункта средно за година за съответния период, изчислен въз основа на постигнатия през 2020 г. дял на енергията от възобновяеми източници в този сектор.

 

v  Друга препоръка на Директивата е топлофикационните дружества да бъдат задължени да присъединяват към топлопреносната мрежа и изкупуват топлинна енергия произведена от възобновяеми източници от производители, в това число енергийни общности. Очаква ли се прилагане на такава мярка с цел поощряване на производството на енергия от ВИ от крайните потребители?

 

Това също вече е направено в нормативната уредба. Дали липсва подзаконов акт по въпроса аз не съм в течение.