Енергийна Агенция - Пловдив е сред членовете на

Енергийна общност Габрово

Пресинформация

 

На 15 януари община Габрово съобщи за сформирането на първата енергийна общност (ЕО) в България, а на 15 март се проведе първата официална среща на членовете на ЕО Габрово - Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО).

        Снимка: ЕнЕфект

 

73 са общо привлечените участници: 31 от Габрово и региона, а останалите са от други области на страната. Сред членовете на ЕО Габрово е и Енергийна Агенция - Пловдив.

Всички присъединени членове към ЕО са обединени от идеята да бъдат част от иновативния зелен подход, базиран на ВЕИ технологиите за осигуряване на чиста енергия. 175 соларни панела са монтирани на покрива на Регионалото депо за неопасни отпадъци  Габрово, като по-голямата част от генерираната енергия ще захранва нуждите на самото Депо, а останалата ще бъде използвана за други общински обекти. Общата инсталирана мощност на фотоволтаичната инсталация ще бъде 99,55 kWp.

                                              Снимка: ЕнЕфект

До края на месец април инсталацията ще бъде присъединена към местното енергоразпределително дружество.

 

Енергийна Агенция - Пловдив e пряко ангажирана с темата енергийни общности не само по повод включването си в ЕО Габрово - РДНО.

От октомври 2022 год. aгенцията е част от международния проект ConnectHeat. Целта на инициативата е да проправи пътя на енергийните общности в сектор отопление и охлаждане, както и да ускори процеса на декарбонизация на сградния фонд.

По същество концепцията EO е свързана с активното ангажиране на гражданите, общините и малките предприятия в нея.  Като децентрализирани и базирани на възобновяема енергия проекти, EO насърчават практики за устойчиво производство и потребление на енергия. Същевременно с това те могат да играят и ключова роля за приложение на социалните иновации, тъй като отразяват фундаментална промяна в поведението на потребителите. Традиционно пасивният потребител се превръща в производител на енергия, съ- собственик на съоръжения за възобновяема енергия и енергиен участник в общността. В Европа има около 3 500 т. нар. кооперации за възобновяема енергия – вид енергийни общности, които се срещат предимно в Северозападна Европа (REScoop MECISE, 2019).  Въпреки че енергийни общности съществуват от десетилетия в страни в Западна Европа, концепцията е сравнително нова както за България, така и за страните в региона.

Посредством активната си дейност Енергийна Агенция - Пловдив цели да насърчи сътрудничеството между местните власти и гражданите при реализацията на проекти за енергийни общности. Едното гише MultiHome за ЕЕ, ВЕИ, енергийна бедност и енергийни общности е с фокус върху повишаването на осведомеността за ползите от включването в подобни екологични инициативи, но и не само. Агенцията извършва и предпроектни технически, правни и финансови проучвания за създаване на енергийни общности за отопление. Това могат да бъдат например настоящи и бъдещи сдружения на етажна собственост, които изграждат колективни отоплителни сградни инсталации, произвеждащи топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници, която да се произвежда, споделя и потребява от всички собственици на дадена сграда. Изградените по този начин отоплителни инсталации на базата на възобновяема енергия ще имат почти нулево енергийно потребление и съответно разходи за енергия, като собствениците ще трябва да се договорят единствено за профилактиката и поддръжката на отоплителните системи, които са минимални като разходи.

 

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив