ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Имисионен контрол

Емисионен контрол

Инвентаризация на емисии

Дисперсионно моделиране

Разработване и актуализиране на общински планове и програми за качество на въздуха

Прогнозно и прединвестиционно моделиране влиянието на инфраструктурни проекти върху КАВ

Моделиране на замърсяване при бедствия и аварии и изготвяне на оптимизационни сценарии за евакуация на населението

ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Офисът за технологичен трансфер на знания е модерен иновативен център за изследване, анализ, наблюдение, моделиране на качество на атмосферния въздух (КАВ), енергийно потребление и емисии парникови газове на местно ниво чрез използване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии. Центърът за интегрирано управление на качеството на въздуха работи по всички компоненти от управлението на качеството на въздуха, а именно:

Ние предлагаме:

Изпитване качеството на атмосферния въздух

I. Имисионен контрол - центърът разполага с мобилна лаборатория за изпитване качеството на атмосферния въздух.

-Измерване на КАВ във всяка една точка с мобилна лаборатория
-Измервания за изискванията на комплексни разрешителни на предприятия, с цел анализ, по сигнали,или на места без стационарни станции
-Измерване концентрациите на основните замърсители – ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO, NO2, NOx, SO2
-Измерване на метеорологични параметри – температура, скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно налягане

II. Емисионен контрол

Центърът разполага с уреди за измерване емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници:

Измерване на общ прах
Газ анализатор за измерване нивата на O2, CO, NO,NO2, SO2, CXHY (въглеводороди)
Температура и скорост на димни газове, диференциално налягане;

III. Инвентаризация на емисии

Нашият екип има богат опит в инвентаризацията на емисии по сектори (индустрия, транспорт, домакинства и т.н.) въз основа на съвременни енергийни модели за проучвания и оценки.

IV. Дисперсионно моделиране

Системата Аirviro включва най-добрите дисперсионни модели в света, включително тези на германската и американската агенции по околна среда – съответно AERMOD и Austal2000, препоръчвани от МОСВ за дисперсионно моделиране.

Другите модели, достъпни в системата включват:
SMHI Street Canyon
US/EPA CALMET/CALPUFF
SMHI Danard Wind Model
SMHI Dispersion
Emissions
SMHI Grid
SMHI Heavy Gas
SMHI MATCH
SMHI MATCH/GASLINK
Noise screening ISO-9613-2
OSPM Street Canyon/SMHI OpenRoad
SMHI Receptor
SMHI Gauss
Ensemble

Моделирането може да се извърши за дадена община, както за по-големи и по-малки териториални единици.

Моделирането покрива всички изисквания на общинските програми за опазване чистотата на атмосферния въздух.

Моделирането може да бъде статистическо, близко до реалното време или прогнозно като позволява тези симулации да се използват при взимането на управленски решения.

V. Разработване и актуализиране на общински планове и програми за качество на въздуха

Нашият екип има дългогодишен опит в разработването и актуализацията на общински програми за КАВ. Разработили сме програмите на община Пловдив, община Шумен, Община Смолян, община Видин, община Хасково.

VI. Прогнозно и прединвестиционно моделиране влиянието на инфраструктурни проекти върху КАВ

VII. Проверка на жалби за превишаване пределно допустимите концентрации в зони, в които няма автоматични измервателни станции

VIII. Моделиране на замърсяване при бедствия и аварии и изготвяне на оптимизационни сценарии за евакуация на населението

IX. Метеорологични и климатични изследвания

Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития

 • Image Енергийна Агенция - Пловдив организира демонстрационен уебинар на своя инструмент SustainEnBio за оценка на биомаса за енергия

  Енергийна Aгенция - Пловдив организира демонстрационен уебинар на новоразработения инструмент за оценка на критериите за устойчивост на биомасата SustainEnBio в рамките на проект LIFE Bio-Balance project на 4 юни 2024 г. в Zoom.    Повече
  Дата на публикуване:  17:52 | 27-05-2024
 • Image Район „Западен“ се присъедини към кампанията за наблюдение на трафика на Енергийна Агенция - Пловдив в рамките на проект ComPair

  Хората и местните власти могат да извършват наблюдение на трафика, както и да генерират идеи за намаляване вредното въздействие върху околната среда и замърсяването на въздуха.  Повече
  Дата на публикуване:  11:40 | 20-05-2024
 • Image Защо са ни нужни структури „едно гише“ за жилищно обновяване?

  Жилищният сектор остава с най-голям дял от крайното енергийно потребление и въглеродните емисии в Европа. Над 85% от жилищата в Европа са построени преди 2000 г., от които над 85% ще продължат да съществуват до 2050 г.  Повече
  Дата на публикуване:  12:40 | 15-05-2024

Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image

Вие се абонирахте успешно!