POWERTY_EU_FLAG

Декарбонизацията на енергийната система изисква всички Европейски граждани да могат да се възползват пълноценно от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Въпреки това, съществува голям процент от населението, изпитващo трудности да изгради ВЕИ и по-специално - уязвимите групи, включително тези, засегнати от „енергийна бедност“. Тези трудности произхождат от икономически и технически предизвикателства (ВЕИ решенията не са адаптирани към уязвимите групи), но също така и от редица фактори на социална и културна основа, които влияят върху решенията, като например собственост на жилището и др. Основната цел на този проект е да увеличи и разшири употребата на ВЕИ сред уязвимите групи. По този начин, благодарение на проекта, нови ВЕИ инсталации ще бъдат насърчени с цел да се предостави чиста енергия на уязвими домакинства. В допълнение - чрез проекта компании, доставящи възобновяеми енергии, ще бъдат поощрени да предлагат технологични решения, които са адаптирани към уязвимите групи, активирайки по този начин социалната им отговорност. 

 

По този начин, POWERTY  ще спомогне за справянето с енергийната бедност, насърчавайки адекватни енергийни услуги, базирани на ВЕИ към уязвимите домакинства. Имайки предвид  специфичните условия на тези домакинства, ще бъдат промотирани мерки за социална иновация, които ще са базирани на насърченото участие, интегрирането и въвличането на  тези групи.  

 

Проектът ще разработи цялостен ефективен процес на трансфер на знания между регионите, разчитайки на партньори от 6 страни (регионални и национално базирани), притежаващи различна допълваща експертиза. Повече от 50 добри практики и повече от 50 събития, включващи над 60 заинтересовани страни, ще спомогнат за съставянето на Регионални планове за действия, които ще засегнат повече от 25 милиона жители.  

 

Основни цели:

 

Основната цел на проекта е да подобри съществуващите инструменти, чрез което да се допринесе за по-масовото използване на ВЕИ сред уязвимите групи, което също така ще спомогне за увеличаването на дела на ВЕИ и за намаляването на енергийната бедност в ЕС. В допълнение - проектът ще допринесе създаването на ниско въглеродна икономика посредством намаляването на консумацията на изкопаемите горива, които в значителна степен произхождат от страни извън ЕС. 

 

Подцели:

 

 1. Идентифициране на ВЕИ технологии, инструменти и методи, които най-добре могат да бъдат адаптирани към уязвимите групи, с цел повишаването на качеството им на живот, в т.ч. градски или общностни енергийни системи - (централизирано или термопомпено общностно отопление/охлаждане, ), система, увеличаваща собствената консумация и др.
 2. Идентифициране на подходящи финансови механизми, както общностни, така и частни инвестиции, както и опростяване и подобряване на достъпността на обществото до тези нови схеми.
 3. Преодоляване на нормативните и регулаторните бариери, свързани с ВЕИ сред уязвимите групи.
 4. Овластяване на гражданите и местните власти. Дефиниране на стратегии за социална иновация, промотиращи и стимулиращи гражданското участие на уязвимите групи и улесняването на общините за използването на инструменти, с които да смекчат този проблем на местно ниво.

В допълнение - освен жилищните сгради, проект POWERTY също така ще включи решения, подходящи за сгради, предоставящи публични услуги за уязвимите групи (училища, кухни за социална храна и др.) 

 

Обща методика ще бъде дефинирана, за да характеризира енергийната бедност в партньорските региони, позволяваща по-доброто адаптиране на предложените мерки към социалната и културна реалност на всеки регион в съответствие с предварително дефинираните подцели.

 

Основна информация:

 

Участващите региони оперират специфични фондове за възобновяема енергия, както и инструменти за енергийно планиране, при които са поставени цели, припокриващи предвидените в проекта дейности и мерки. От друга страна всички партньори декларират, че техните Национални/Регионални стратегии ще бъдат повлияни от проекта, което ще позволи хармонизиране на резултатите от проекта с прилагането на тези планове и стратегии.

 

Това ще бъде насърчено чрез създаването на специфична регионална група от заинтересованите страни, която ще следи въздействието, ще оценява дейностите и ще определя количествено и качеството на постигнатите ползи, която същевременно ще гарантира устойчивостта на действията в региона.

 

Важно е да се спомене, че извън наличните Европейски фондове за регионално развитие, наборът от мерки и действия, които ще се разработят (нови финансови механизми, въвличане на уязвими групи, насърчаване на иновациите), са предложени с цел да осигурят устойчивост на проекта и след неговото приключване.

 

В този контекст е необходимо да се подчертае, че нормативните мерки, които ще бъдат анализирани и разработени в рамките на проекта, ще установят правна рамка в подкрепа на горепосочените мерки. 

 

В допълнение, проектът ще благоприятства развитието на междурегионални стратегии,  създавайки междурегионални групи от заинтересовани групи, в т.ч. законотворци, бизнес сектора и научно-изследователски организации, НПО, насърчаващи стратегическото сътрудничество, което ще остане след приключването на проекта.

 

Накрая, включването в проекта на други организации, като заинтересовани страни на Европейско ниво, ще осигури влияние върху бъдещото развитие на европейската политика.

 

Основни резултати:

 

В количествено отношение основните резултати, които е неоходимо да бъдат произведени, са:

 

 • 7 учебни посещения ще бъдат организира, където ще бъде предоставена конкретна и подробна информация за добрите практики, идентифицирани в регионите, организатори на събитията ;
 • 4 междурегионални тематични семинара ;
 • 10 двустранни срещи между регионите, където всеки партньор ще идентифицира специфични потребности за задълбочаване на процеса на обучение
 • 1 среща за обмяна на опит и споделяне на плановете за действие
 • 25 Регионални работни срещи със заинтересовани страни
 • 1 европейско събитие на високо ниво
 • 5 събития за разпространение на регионално ниво
 • 5 регионални плана за действие, разработени в рамките на Фаза 1 в тясно сътрудничество и одобрени от регионалните заинтересовани страни
 • 7 заседания на Управителен комитет и междурегионална група от експерти

 

Партньори:

 

 1. Енергийна Агенция Андалусия (Andalusian Energy Agency), Испания

 

 1. Агенция за околна среда Rhône-Alpes (Auvergne Rhône-Alpes Energy Environment Agency), Франция

 

 1. Енергийна Агенция – Пловдив (Energy Agency of Plovdiv)

 

 1. Агломерационният Oполски Tръст (The Agglomeration Opole Trust), Полша

 

 1. Агенцията за публични инвестиции и развитие (The Public Investment and Development Agency, VIPA), Литва

 

 1. Университет Манчестър, Обединено Кралство

 
 
 

Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития


Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image